Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ana siniflarina devam eden normal çocuklari bilgilendirmenin zihin engelli yaşitlarina yönelik tutumlarina etkisi

Yazar kurumları :
Okulöncesi öğretmeni1, AİBÜ2
Görüntülenme :
1254
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araŞtırmanın amacı, zihin engelli bireyler hakkında hazırlanan bilgilendirme programının, okul öncesi eğitimde ana sınıflarına devam eden öğrencilerin, zihin engelli yaŞıtlarına yönelik tutumları üzerindeki etkilerini araŞtırmaktır. AraŞtırma, “öntest- sontest” kontrol gruplu deneysel bir çalıŞmadır. AraŞtırmanın örneklemi 36 ana sınıfı öğrencisinden oluŞmaktadır. Deney grubunda yer alan öğrencilere, haftada 3 gün 20 dakikalık birer oturum olmak üzere toplam 10 oturumdan oluŞan bilgilendirme programı uygulanmıŞtır. Kontrol grubundaki öğrencilere ise zihin engelli bireylerle ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmamıŞtır. AraŞtırmada veri toplama aracı olarak Siperstein (1980) tarafından geliŞtirilen, Çifci (1997) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlilik ve güvenirlilik çalıŞmaları yapılan Etkinlik Tercih Formu ve Sıfat Listesi ölçekleri kullanılmıŞtır. AraŞtırmada, toplanan veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiŞtir. Verilerin analizinde Ġki Yönlü Varyans, Mann-Whitney U Testi, T Testi kullanılmıŞtır. AraŞtırma sonucunda programı, ana sınıfı öğrencilerinin (deney grubu) zihin engelli çocuklara yönelik tutumları ile bilgilendirme programına katılmamıŞ olan ana sınıfı öğrencilerinin (kontrol grubu) tutumları arasında anlamlı bir farklılık oluŞturmuŞtur.

Özet İngilizce :

This survey aimed to investigate the effects of a program prepared to provide information to normal kindergarten children about individuals with mental retardation to find out whether their attitudes towards their peers with mental retardation would change afterwards. This is an experimental study which utilized the “pretest- posttest” design. The sample of the survey consisted of 36 kindergarten children. The children in the experiment group were educated for 20 minutes three days a week for a total of 10 sessions. As for data collection the “Effectiveness Choice Form and Adjective List” developed by Siperstein (1980) which was translated into Turkish and checked for validity and reliability by Çiftçi (1997) was used. In this study, the data were analyzed, using SPSS 10.0 for Windows. For data analyses, the repeated measures double sided variance, Mann-Whitney U-test, and T-test were used. A significant difference was observed in the attitudes of children in the experiment group compared to the attitudes of children in the control group.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :