Aday Sınıf Öğretmenlerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının İncelenmesi

Öz Buçalışmanın amacı aday sınıf öğretmenlerinin problemli akıllı telefon kullanımdüzeylerinde cinsiyet, bilgi ve iletişim araçlarının bilinçli kullanıp kullanmadurumu ile internet, sosyal medya ve akıllı telefonların günlük kullanımsürelerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Bukapsamda çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Abant İzzet BaysalÜniversitesinde yürütülmüştür. Çalışmaya 294 öğrenci (72 Erkek/221 Kız)katılmıştır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve Akıllı TelefonBağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu kullanılmıştır. İstatistiksel analiz olarak iseiki kategorili değişkenlerde Non-Parametrik tekniklerden Mann Whitney-U testiile ikiden fazla kategorili değişkenlerde Kruskal Wallis testleri yapılmıştır.Bunun yanında gruplar arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tespitetmek için de Mann Whitney-U testine başvurulmuştur. Yapılan analiz sonucundakız öğrencilerin erkeklere, bilinçli kullanmadığını ifade edenlerin bilinçlikullananlara, bilinçli kullanım konusunda eğitime ihtiyacı olduğunu ifadeedenlerin eğitime ihtiyacı olmadığını ifade edenlere kıyasla daha fazlaproblemli akıllı telefon kullanım düzeyine sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıcagünlük sosyal medya, internet ve akıllı telefon kullanım süreleri yükseldikçeproblemli akıllı telefon kullanım düzeyinin de arttığı görülmüştür. Elde edilenbulgular problemli akıllı telefon kullanımına ilişkin literatür kapsamındatartışılmıştır.

Kaynakça

Bian, M., ve Leung, L. (2015). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review, 33(1), 61-79. Brooks, S. (2015). Does personal social media usage affect efficiency and wellbeing?. Computers in Human Behavior, 46, 26-37. Chiu, S. I. (2014). The relationship between life stress and smartphone addiction on Taiwanese university student: A mediation model of learning self-efficacy and social self-efficacy. Computers in Human Behavior, 34, 49-57. Darcin, A. E., Noyan, C., Nurmedov, S., Yilmaz, O., ve Dilbaz, N. (2015). Smartphone addiction in relation with social anxiety and loneliness among university students in Turkey. European Psychiatry, 30, 505. Demirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpınar, A., ve Sert, H. (2014). Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 226 234. Doğan, U. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanımının mutluluk, psikolojik iyi-oluş ve yaşam doyumlarına etkisi: Facebook ve Twitter Örneği. Eğitim ve Bilim, 41(183). Doğan, U., ve İlter-Tosun, N. (2016). Lise öğrencilerinde problemli akıllı telefon kullanımının sosyal kaygı ve sosyal ağların kullanımına aracılık etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 99-128. Hawi, N. S., ve Rupert, M. S. (2015). Impact of e-discipline on children's screen time. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18(6), 337-342. Kardefelt-Winther, D. (2014). A conceptual and methodological critique of internet addiction research: Towards a model of compensatory internet use. Computers in Human Behavior, 31, 351-354. Kahyaoğlu-Süt, H., Kurt, S., Uzal, Ö., ve Özdilek, S., (2016). Efects of smartphone addiction level on social and educational life ın health sciences students. Euras Journal Fam Med, 5(1):13-19 Kimiloglu, H., Aslihan Nasir, V., ve Nasir, S. (2010). Discovering behavioral segments in the mobile phone market. Journal of Consumer Marketing, 27(5), 401-413. Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H., ve Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PloS one,8(12), e83558. Kwon, M., Lee, J. Y., Won, W. Y., Park, J. W., Min, J. A., Hahn, C., ve Kim, D. J. (2013). Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PloS one, 8(2), e56936. Lanaj, K., Johnson, R. E., ve Barnes, C. M. (2014). Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 124(1), 11-23. Lin, Y. H., Chen, C. Y., Li, P., ve Lin, S. H. (2013). A dimensional approach to the phantom vibration and ringing syndrome during medical internship. Journal of Psychiatric Research, 47(9), 1254-1258. Lin, Y. H., Chang, L. R., Lee, Y. H., Tseng, H. W., Kuo, T. B., ve Chen, S. H. (2014). Development and validation of the smartphone addiction inventory (SPAI). PloS one, 9(6), e98312 Lopez-Fernandez, O., Honrubia-Serrano, L., Freixa-Blanxart, M., ve Gibson, W. (2014). Prevalence of problematic mobile phone use in British adolescents.CyberPsychology, Behavior, and Social Networking, 17(2), 91-98 Mok, J. Y., Choi, S. W., Kim, D. J., Choi, J. S., Lee, J., Ahn, H., ... & Song, W. Y. (2014). Latent class analysis on internet and smartphone addiction in college students. Neuropsychiatric Disease And Treatment, 10, 817. Padır, M. A. (2016). Akıllı telefon bağımlılığı. In T. Ayas ve M. B. Horzum (Ed.), Teknolojinin olumsuz etkileri (s. 107-122). Ankara: Vize Yayıncılık. Samaha, M., ve Hawi, N. S. (2016). Relationships among smartphone addiction, stress,academic performance, and satisfaction with life. Computers in Human Behavior, 57, 321-325. Şar, A. H., Ayas, T., ve Horzum, M. B. (2015). Developing the smart phone addiction scale and its validity and reliability study. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2(1), 1-17 Türkiye İstatistik Kurumu-TUİK, (2011). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2011 25.08.2016 tarihinde www.tuik.gov.tr adresinden alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu-TUİK, (2015). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015. 16.08.2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 adresinden alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu-TUİK, (2016). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016. 25.08.2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779 adresinden alınmıştır. Wang, J. L., Wang, H. Z., Gaskin, J., ve Wang, L. H. (2015). The role of stress and motivation in problematic smartphone use among college students. Computers in Human Behavior, 53, 181-188. We Are Social, (2016). Digital in 2016. 15.08.2016 tarihinde http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in 2016/450 adresinden alınmıştır. Wu, A. M., Cheung, V. I., Ku, L., ve Hung, E. P. (2013). Psychological risk factors of addiction to social networking sites among Chinese smartphone users. Journal Of Behavioral Addictions, 2(3), 160-166.

93074 22980

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Kaynaklar Bibliyografyası

Murat TARHAN, Fahri KILIÇ

Özel Eğitim Okulu Yöneticilerinin Özel Eğitim Mevzuatına Dair Görüşleri

Mine KİZİR, Salih Paşa MEMİŞOĞLU

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki İmaj Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Emre SÖNMEZ, Necati CEMALOĞLU

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Sabahattin DENİZ, Canses TİCAN

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Açısından Öğretmen Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri

Çağla ATMACA

Türkiye’de Yayımlanan Çevre Eğitimi Konulu Makale ve Tezlerin Genel Analizi

Mehmet BAHAR, Burak KİRAS

İlkokul 4. Sınıf “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersinde Yaşanan Sorunların Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi

Ersen TOPRAK, Selçuk Beşir DEMİR

İngilizce Hazırlık Programındaki Öğrenci ve Okutmanların İngilizce Konuşma Sınavlarına Dair Görüşleri

Gökhan ÖZTÜRK

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Temel Değerler ile Akademik Sahtekârlık Eğilimlerinin İncelenmesi

Şerife Dilek BELET BOYACI, Gonca BABADAĞ, Mediha GÜNER

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Matematik Alt Testi Asıl Sınav ve Mazeret Sınavlarının Madde Tepki Kuramına Göre Eşitlenmesi

Emrah GÜL, Çilem DOĞAN GÜL, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU, Mustafa ÖZKAN