AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*

Öz İnsanın öğrenmesi üzerinde etkisiolan bireysel farklılıklar içinde düşünme stilleri de yer almaktadır.Öğrenenlerin düşünme stilleri çoğunlukla örgün eğitim sisteminde yer alanlarüzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada açık lise öğrenenlerinin düşünme stilleriortaya konmuş ve bu stiller yaş ile cinsiyet değişkenine göre ele alınmıştır.Araştırma, tarama modeline uygun ve betimsel nitelikte bir araştırmadır.Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’da Tuzla Halk EğitimMerkezine Açık Öğretim Lisesine kayıt olan ve kayıt yenileme işlemleri içinbaşvuran 70 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplamak amacıylaStenberg ve Wagner tarafından geliştirilen ve Buluş (2006) tarafından Türkçeyeuyarlanan “Düşünme Stili Ölçeği” kullanılmıştır. Analizler sonucundaöğrenenlerin düşünme stilleri belirlenmiştir. Çalışma bulguları açık öğretimlisesi öğrencilerinin en fazla sırasıyla liberal, muhafazakâr ve hiyerarşikstilleri kullandıklarını göstermektedir. Sonuç olarak, açık öğretim lisesiöğrencilerinin eğitimden daha fazla yararlanması “bağımsız öğrenme”becerilerini kazanmalarıyla ilintili düşünülmektedir. Bağımsız öğrenmebecerisini destekleyecek uygun düşünme stillerinin öğrencilere verilmesiönerilmektedir. 

Kaynakça

Allport, G. W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. New York: Henry Holt and Company

Bulus, M. (2005). İlköğretim bölümü öğrencilerinin düşünme stilleri profili açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi. 6(1): 1-24.

Buluş, M. (2006). Düşünme stilleri ölçeğinin güvenirliği ve geçerliği, akademik başarı ve öğretmen adayları özellikleri. Eğitim ve Bilim, 31(139).

Clarke, R. J. (2005). Research Models and Methodologies. HDR Seminar Series. Faculuty of Commerce. doc/uow012042.pdf. 07.05.2013

Duman, A. (1992). Yetişkin eğitimi açısından Türkiye’deki uzaktan eğitim uygulamalarına bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(1), 288-292.

Erden, M. ve Akman, Y. (2006). Eğitim Psikolojisi: Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. Arkadaş Yayınları: Ankara

Esmer, E. (2013). Öğretmen adaylarının zihinsel stil tercihlerinin (düşünme stillerinin) incelenmesi (Doctoral Dissertation, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Fer, S. (2005). Düşünme stili envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2), 463-461.

Grigerenko, E. L. ve Sternberg, R. J. (1995) Thinking Styles, D.H. Saklofske ve M. Zeidner (Ed.) International Handbook of Personality and Intelligence New York, Plenum Press, 205-230.

İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara

Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi (6.Basım). Ankara:3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

MEB. (2017). http://aol.meb.gov.tr/. Son erişim:13.10.2017

Rayner, S. ve Riding, R. (1997). Towards a categorisation of cognitive styles and learning styles. Educational Psychology, 17(1), 5-27.

Ural, O. (2007). Attidues of graduate students toward distance education, educational technologies and independent learning. Turkish Online Journal of Distance Education, 8(4). 34-43.

Ural, O. ve Esmer, E. (2017). Yetişkin öğrenenlerin düşünme ve öğrenme stilleri arasında ilişki var mı? Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1).

Zhang, L. F. (2000). Are thinking styles and personality types related? Educational Psychology, 20(3) 271-283

Zhang, L. F. (2001). Do thinking styles contribute to academic achievement beyond self rated abilities? The Journal of Psychology, Provincetown, 135

Zhang, L. F. (2004). Learning and Individual Differences, 15, 67–88.

Zhang, L. F. ve Sternberg, R. J. (2006). The Nature of Intellectual Styles. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersy. (Riding, Rayner, 1998, 5-6).

117221 29927

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*

Ozana URAL, Elif ESMER

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ BİLGİSİNİN VE ÖĞRETİM STRATEJİLERİ BİLGİSİNİN İNCELENMESİ: CEBİR ÖRNEĞİ

M. Gözde DİDİŞ KABAR, Rabiya AMAÇ

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAİMİ BİLİM ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Munise SEÇKİN KAPUCU

PROBLEM ÇÖZÜMÜNE KAVRAMSAL / İŞLEMSEL YAKLAŞIM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, Aysun UMAY

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI YAKLAŞIMI TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Pınar KARAMAN, Ebru BAKAÇ

OKULA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARIN BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ertan GÖRGÜ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARINI GİDERMEDE HAZIRLIKLI KONUŞMALARIN ROLÜ

Serpil ÖZDEMİR

AİLE KATILIMI ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

Emine AHMETOĞLU, İbrahim H. ACAR, Türker SEZER, Ezgi AKŞİN YAVUZ

ÖĞRETMENLERİN İŞLERİNİ ANLAMLI BULMA DÜZEYLERİ VE İŞLERİNİ ANLAMLI BULMALARINI ETKİLEYEN ETMENLER

Burcu TOPTAŞ

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ VERİLEN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF İÇİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Arslan BAYRAM, Süleyman Davut GÖKER, Hakan Serhan SARIKAYA, Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK

Sayfa 2.1249539852142 Saniyede Yüklendi