48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN LAP-3 GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı 48-72 aylık çocukların gelişimlerinin LAP-3 Değerlendirme Ölçeği ile incelenmesidir. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yoluyla oluşturulmuş olup İstanbul ili Kadıköy, Çekmeköy, Sultanbeyli (Anadolu Yakası), Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar (Avrupa Yakası) ilçeleri seçilmiştir. Seçilen ilçelerde uygulamaya dahil edilecek okulların LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin uygulanabilmesi gerekli fiziksel özelliklere sahip olması ölçütü aranmıştır. Seçilen yedi okulda eğitim öğretime devam eden toplam 351 çocuk çalışma grubuna dahil edilmiştir. Araştırma nicel araştırma türünde tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Tunçeli (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışma grubunu oluşturan çocukların LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği alt testlerinde elde ettikleri puanların cinsiyetlerine, anne-baba yaşa, kardeş sahibi olma durumuna göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna karşın anne-babanın öğrenim durumunun yükselmesi ve anne-babanın çalışıyor olması; okul öncesi eğitim alması ve eğitim alma sürelerinin çocukların gelişimini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

THE INVESTIGATION OF 48-72 MONTHS CHILDREN’S DEVELOPMENT IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES BY LAP-3 DEVELOPMENT ASSESSMENT SCALE

The aim of this study is investigation of 48-72 months children’s development in terms of various variablesm by LAP-3 Development Assessment Scale. Study group was formed by  the schools which are selected to have the necessary physical characteristics so that the LAP-3 Developmental Assessment Scale can be implemented from both  Anatolian and European Side of İstanbul. A total of 351 children who were studying in the seven selected schools were included in the study. The study is designed as a quantitative study. Personel information form and LAP-3 Development Assessment Scale (adapted by Tunçeli, 2017) used as data collection tools. The analysis results of the the research showed that the scores children got in the sub-tests of LAP-3 Development Assessment Scale did not depend on their gender, parents’ age, presence of siblings. However, it was found that increases in parents’ education level and their employment status; and pre-school education and its duration positively affects children’s development.

Kaynakça

AÇEV (2014). Çocuğun Yaşamında Babanın Yeri ve Önemi. 8 Temmuz 2016 tarihinde www.acev.org/pdf/KaynaklarPDF/.../BabalaraOzel.pdf. adresinden alınmıştır.

Akşin, E. (2013). 60-72 aylık çocukların benlik algıları ile ilköğretime hazırbulunuşlukları arasındaki ilişkinin ve ilköğretime hazırbulunuşluk ile benlik algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Alejandro, J.P., Leslie, A.M., Manley, B.C., Rivas, A.F. Wiltermood, D.M. & Bainum, C.K. (2016). Preschool attendance as a predictor of self regulation in kindergarteners. The International Honor Society in Psychology. Vol 21 no 4. 24 Nisan 2017 tarihinde http://eds.b.ebscohost.com/eds/ adresinden alınmıştır.

Alisinanoğlu, F. ve Kesicioğlu, O.S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun ili Örneği). Kuramsal Eğitimbilim 3(1). 93-110. 19 Nisan 2017 tarihinde https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/alisinanoglu-6.pdf adresinden alınmıştır.

Aral, N., Kandır, A. ve Yaşar, M. (2002). Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Ya-pa Yayınları.

Ardila, A., Rosselli, M., Matute, E. ve Guajardo, S. (2005). The influence of the parents’ educational level on the development of executive functions. Developmental Neuropsychology. 28:1, 539-560. 2 Nisan 2017 tarihinde http://psy2.fau.edu/~rosselli/NeuroLab/PDF/The_influence_of_the_parents%27_education_on_the_development_of_their_children%27s_executive_functions.pdf adresinden alınmıştır.

Arteaga, I., Humpage, S., Reynolds, A.J. & Temple, J.A. (2016). One year of preschool or two – ıs ıt ımportant for adult outcomes? Results from the chicago longitudinal study of the child-parent centers. Economocis Education Review. Vol 40. 221-237. 25 Nisan 2017 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Bacanlı, H. (2016). Eğitim psikolojisi. (Geliştirilmiş 23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. 11. Baskı Ankara: Pegem Yayıncılık .

Barclay, K. & Myrskylä, M. (2016). Advanced maternal age and offspring outcomes: reproductive aging and counterbalancing period trends. Population and Development Review, 42: 69–94. 12 Nisan 2017 tarihinde http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2016.00105.x/full adresinden alınmıştır.

Bergen, S. & Robertson, R. (2013). Healthy children, healthy lives: the wellness guide for early childhood programs. Minnesota: RedLeaf Press.

Berk, L. (2006). Child development. (7th Ed.). Illinois: Pearson Education Inc.

Berk, L. (2007). Exploring lifespan development. Illinois: Pearson Education Inc.

Biber, K. (2012). Portage Erken eğitim programının aile ve kurum ortamında yaşayan 5-6 yaş çocuklarının gelişimleri ile aile katılım düzeyleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Boer, F. & Dunn, J. (1992). Children’s sbling relationships: developmental and clinical ıssues. New Jersey: Lawrence Erlbaus Associates.

Boivin, J., Rice, F. , Hay, D. , Harold, G., Lewis, A., Van den Bree, M.M.B.& Thapar, A. (2009). Associations between maternal older age, family environment and parent and child wellbeing in families using assisted reproductive techniques to conceive. Social Science& Medicine 68 (11). 1948-1955. 13 Nisan 2017 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Bredekamp, S. (2015). Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar. (Effective Practices in Early Childhood Education, 2nd Edition). (Çev. Hatice Zeynep İnan ve Taşkın İnan). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Brody, G.H. (2004). Siblings’ Direct and Indirect Contributions to Child Development. Current Directions in Psychological Science. Vol 13. No:3. 21 Nisan 2017 tarihinde http://journals.sagepub.com/ adresinden alınmıştır.

Brooks-Gunn, J., Han, W.J.& Waldfogel, J. (2010). First-Year Maternal Employment and Child Development in the First Seven Years. Monographs of The Society for Research in Child Development. 75 (2): 7-9. 17 Nisan 2017 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Adresinden alınmıştır.

Bukatko, D.& Daehler, M. (2004). Child development: a thematic approach. (5th Ed.). New York: Houghton Mifflin Company.

Büyükekiz, M. (2009). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin resim uygulamalarındaki farklılıklar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konya.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum. 23. Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık.Chaplin, T.M. & Aldao, A. (2013). Gender differences in emotion expression in children: a meta-analytic review. Psychological Bulletin. Vol. 139. No. 4. 735-765. 20 Ağustos 2016 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Chittleborough, C.R., Lawlor, D.A. & Lynch, J.W. (2011). Young maternal age and poor child development: predictive validity from a birth cohort. Pediatrics. 127 (6). 1436-1444. 24 Nisan 2017 tarihinde http://pediatrics.aappublications.org/. adresinden alınmıştır.

Crombie, G. (1988). Gender differences: ımplications for social skills assessment and training. Journal of Clinical Child Psychology. Vol. 17. No. 2. 116-120. 18 Ağustos 2016 tarihinde http://www.tandfonline.com/ adresinden alınmıştır.

Cunningham, M.(2008). Influences of gender ideology and housework allocationon women’s employment over the life course. Social Science Research, 37(1), 254--‐267. 6 Nisan 2017 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Daniel, E., Plamondon, A. & Jenkins, J.M. (2017). An examination of the sibling training hypothesis for disruptive behavior in Early childhood. Child Development. 21 Nisan 2017 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Davies, D. (2011). Child development: a practitioner’s guide (3rd Ed). New York: Guildford Press.

Davis-Kean, P.E. & Sexton, H.R. (2006). How does parents’ education level influence parenting and children’s achievement? Umich Workshop Report. 17 Nisan 2017 tarihinde https://www.academia.edu/2712079/ Adresinden alınmıştır.

DeJong, A. (2010). Working Mothers: cognitive and Behavioral Effects on Children. The Journal of Undergraduate Research. Vol 8 Article 9. 18 Nisan 2017 tarihinde http://openprairie.sdstate.edu/jur/vol8/iss1/9. Adresinden alınmıştır.

Delprato, M., Dunne, M. & Zeitlyn, B. (2016). Preschool attendance: a multilevel analysis of individual and community factors in 21 low and middle income countries. International journal Quantittative Research in Education. Vol 3 No 1 /2. 28 Nisan 2017 tarihinde http://sro.sussex.ac.uk/48601/1/.pdf adresinden alınmıştır.

Diazgranados, S., Borisova, I. & Sarker, T. (2016). Does attending an enhanced-quality preschool have an effect on the emergent literacy, emergent math, social skills and knowledge of health, hygiene, nutrition and safety of young children? Evidence from a quasi-experiment with two control groups in Bangladesh, Journal of Human Development and Capabilities, 17:4, 494-515, 20 Nisan 2017 tarihinde http://www.tandfonline.com/ adresinden alınmıştır.

DiPrete, T.A. & Jennings, J.L. (2009). Social/Behavioral Skills and the gender gap in Early educational achievement. Social Science Research. 41 (1-15). 12 Ağustos 2016 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Dubow, E.F., Boxer, P. & Huesmann, L.R. (2009). Long term effects of parents’ education on children’s educational and occupational success: mediation by family interactions, child aggression and teenage aspirations. Merrill Palmer Quarterly (Wayne State Univ. Press). 55 (3): 224-249. 26 Mart 2016 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Dumont, C. & Paquette, D. (2013) What about the child's tie to the father? A new insight into fathering, father–child attachment, children's socio-emotional development and the activation relationship theory. Early Child Development and Care, 183:3-4, 430-446, 27 Nisan 2017 tarihinde http://www.tandfonline.com/ adresinden alınmıştır.

Dunn, J. (1988). Sibling influences on childhood development. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol. 29. No. 2. Pp 119-127. 26 Nisan 2017 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Eccles, J.S. & Davis-Kean, P.E. (2005). Influences of parents’ education on their children’s educational attainments: the role of parent and child perceptions. London Review of Education. Vol 3 No 3 191-204. 28 Ağsutos 2016 tarihinde https://eric.ed.gov/ adresinden alınmıştır.

Ehrlich, S.B., Gwynne, J., Allensworth, E.M. & Fatani, S. (2016). Preschool attendance: How researchers and practitioners are working together to understand and address absenteeism among our youngest students. SREE Spring 2016 Conference. 17 Nisan 2017 tarihinde http://files.eric.ed.gov/ adresinden alınmıştır.

Endendijk, J.J., Groeneveld, M.G:, Van der Pol, L.D., Van Berkel, S.R., Hallers-Haalboom, E.T., Bakermans-Kranenburg, M.j. & Mesman, J. (2017). Gender differences in child agression: relations with gender differentiated parenting and parents’ gender role stereotypes. Child Development. Vol 88 No: 1 p. 299-316. 21 Nisan 2017 tarihinde http://onlinelibrary.wiley.com/ adresinden alınmıştır.

Erbay, E. (2008). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.

Erdoğan, S., Bekir, H.Ş., Aras, A.S.E. (2015). Alt sosyoekonomik bölgelerde ana sınıfına devam eden 5-6 yaş grubundaki çocukların dil gelişim düzeylerine bazı faktörlerin etkisinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14 (1). 22 Nisan 2017 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ adresinden alınmıştır.

Ermisch, J. & Pronzato, C. (2010). Casual effects of parents’ education on Children’s Education. CHLD Institute for social&economic research. Non technical summary. 27 Nisan 2017 tarihinde http://www.child.carloalberto.org/ adresinden alınmıştır.

Ersan, C. (2015). Babalar verilen dil eğitim programının çocukların alıcı dil gelişimine etkisi. Eğitim ve Bilim. Cilt 40 Sayı 180 s. 51-71. 25 Nisan 2017 tarihinde http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/ adresinden alınmıştır.

Flouri, E. (2005). Fathering and child outcomes. West Sussex: John Wiley& Sons Inc.

Fullerton, M., Totsika, V, Hain, R. & Hastings, R.P. (2016). Siblings of children with life limitind conditions: psychological adjustment and sibling relationships. Child: Care, Helath and Development, 43, 3, 393-400. 24 Nisan 2017 tarihinde http://onlinelibrary.wiley.com/ adresinden alınmıştır.

Fung, W. & Cheng, R. W. (2017). Effect of school pretend play on preschoolers’ social competence in peer ınteractions: gender as a potential moderator. Early Childhood Education Journal. 45:35-42. 12 Mart 2017 tarihinde https://link.springer.com/ adresinden alınmıştır.

Gjerde, L.C., Eilertsen, E.M., Kjennerud, T.R., McAdams, T.A, Zachrisson, H.D., Zambrana, I.M., Roysamb, E. Kendler, K.S. & Ystrom, E. (2017). Maternal perinatal and concurrrent depressive symptoms and child behavior problems: a sibling comparison study. The Journal of Child Psychology and Psychiatry 23. 24 Nisan 2017 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Goldfeld, S., O'Connor, E., O'Connor, M., Sayers, M., Moore, T., Kvalsvig, A.& Brinkman, S. (2016). The role of preschool in promoting children’s healthy development: Evidence from an Australian population cohort. Early Childhood Research Quarterly, 35, pp.40-48. 27 Nisan 2017 tarihinde http://www.sciencedirect.com/ adresinden alınmıştır.

Gray, N. (2011). Father time: children with older dads at greater risk for mental illness. Scientific American. 27 Nisan 2017 tarihinde https://www.scientificamerican.com/ adresinden alınmıştır.

Gregg, P. & Washbrook, E. (2003). The effects of early maternal employment on child development in the uk. understanding the ımpact of poverty on children og the 90’s. CMPO Working Paper Series No: 03/070. 18 Nisan 2017 tarihinde https://pdfs.semanticscholar.org/ adresinden alınmıştır.

Hardin, B.J. & Feinberg, E.S. (2004). The Learning Accomplishmnet profile-3 (LAP-3). NC: Chapel Hill Training Outreach Project, Inc. Kaplan Early Learning Company.

Hawkes, D. & Joshi, H. (2012). Age at motherhood and child development: evidence from the UK millennium cohort. National Institute Economic Review. No: 222. 53-66. 2 Mayıs 2017 tarihinde http://journals.sagepub.com/ adresinden alınmıştır.

Howe, N. & Recchia, H. (2014). Sibling relationships as a context for learning and development. Early Education and Development. 25. 155-159. 24 Nisan 2017 tarihinde http://www.tandfonline.com/ adresinden alınmıştır.

ISSP Research Group (2013). International Social Survey Programme: Family and Changing Roles III – ISSP 2002. GESIS Data Archive, Cologne. ZA3880. 12 Nisan 2017 tarihinde https://dbk.gesis.org/ adresinden alınmıştır.

Johnston, D. W., Schurer, S., & Shields, M. A. (2014). Maternal gender role attitudes, human capital investment, and labour supply of sons and daughters. Oxford Economic Papers, 66(3), 631--‐659. 12 Nisan 2017 tarihinde https://academic.oup.com/oep adresinden alınmıştır.

Johsnon, R.B. & Christensen, L. (2014). Educational research quantitative, qualitative, and mixed approaches. 5th Edition. USA: Sage.

Joshi, H. , Cookley, E. , Verropoulou, G., Menaghan, E, & Tzavidis, N. (2008). Children of working mothers: does mother’s employment affect children’s development?. European Population Conference. 9-12 July, Barcelona Spain. 27 Nisan 2017 tarihinde http://epc2008.princeton.edu/ adresinden alınmıştır.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. 31. Baskı. Ankara: Nobel.

Katz, L. (1997). A developmental approach to assessment of young children. Illınois: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. 8 Ağustos 2016 tarihinde http://files.eric.ed.gov/ adresinden alınmıştır.

Keçecioğlu, Ö. (2015). MEB okul öncesi eğitim programı ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Keenan,T., Evans, S. Evans, & Crowley,K. (2016). An introduction to child development (3rd Edition). California: SAGE Publication.

Kurtulan, B. (2015). Erken çocukluk döneminde (4-7 yaş) bilişsel beceriler ile sosyal beceriler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Küçük, D. (2009). Bakıcı tarafından annesi tarafından ve kreşte bakılan 3-6 yaş çocukların yaşam kalitesi ve özbakım becerilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.

Lamb, M.E. (2010). The role of the father in child development. NewJersey: John Wiley & Sons Inc.

Li, J. & Pollmann-Schult, M. (2015). Fathers’ commute to work and children’s social and emotional well-being in Germany. Journal of Family and Economic Issues. 37(3). 488-501. 25 Nisan 2017 tarihinde http://www.wzb.eu/sites/ adresinden alınmıştır.

Lindon, J. (2012). Understanding child development: linking theory and practice. (2nd Edition). Londra: Hodder Education.

Martin, C.L. & Fabes, R. (2009). Discovering child development. (2nd Ed.). NewYork: Houghton Mifflin Company.

McGinn, K. L., Castro M. R, & Lingo E. L. (2015). Mums the Word! Cross-national Effects of Maternal Employment on Gender Inequalities at Work and at Home." Harvard Business School Working Paper, No. 15-094, June 2015. (Revised July 2015.) 27 Nisan 2017 tarihinde https://dash.harvard.edu/ adresinden alınmıştır.

Molteno, C.D., Hollingshead, J., Moodie, A.D., Bradshaw, D., Bowie, M.D. & Willoughby, W. (1991). Preschool development of coloured children in Cape Town. South America Medical Journal vol 79 665-670. 17 Nisan 2017 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Mosli RH, Kaciroti N, Corwyn RF, Bradley, R.H. & Lumeng, J.C. (2016). Effect of sibling birth on bmı trajectory in the first 6 years of life. Pediatrics.;137(4) 28 Nisan 2017 tarihinde http://pediatrics.aappublications.org/ adresinden alınmıştır.

NICHD (2006). Findings for Children up to Age 4½ Years. 2 Nisan 2017 tarihinde https://www.nichd.nih.gov/. adresinden alınmıştır.

Nolan, A. & Raban, B. (2015). Theories into practice. Understanding and rethinking our work with young children. Australia: Traching Solutions.

NSW Office of Child Care (2006). A basic introduction to child development theories 25 Mayıs 2016 tarihinde http://lrrpublic.cli.det.nsw.edu.au/ adresinden alınmıştır.

OECD. (2016a). Enrolment in childcare and preschool. OECD Family Database. 27 Nisan 2017 tarihinde http://www.oecd.org/ adresinden alınmıştır.

OECD. (2016b). How Does Turkey Compare?, Employment Outlook 2016, 17 Temmuz 2017 tarihinde https://www.oecd.org/turkey/ adresinden alınmıştır.

Oktay, A. (2004). Yaşamın Sihirli Yılları. (5. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Özkesemen, A. (2008). Okul öncesi eğitim alan ve almayan 1. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yeni müfredat programına göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kars.

Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilkokuma yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Nitel bir araştırma). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.

Pelcovitz, D. (2013). The Impact of Working Mothers on Child Development. 5 Nisan 2017 tarihinde https://www.ou.org/life/ Adresinden alınmıştır.

Ramazan, O. ve Demir, S. (2011). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36-48 aylık çocukların bilişsel gelişim düzeyleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. Cilt 1 sayı 2. 83-98. 17 Nisan 2017 tarihinde http://ebad-jesr.com/ adresinden alınmıştır.

Reynolds, A.J., Richardson, B.A., Hayakawa, M., Lease, E., Warner-Richter, M., Englund, M., Ou,S.R. & Sullivan, M. (2014). Association of a full-day vs part-day preschool ıntervention with school readiness, attendance and parent involvement. Journal of American Medical Association. 312 (20). 2126-2134. 22 Nisan 2017 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinden alınmıştır.

Reynolds, T. Callender, C. & Edwards, R. (2003). Caring and counting: The impact of mother’s employment on family relationships. The Policy Press. Great Britain.Rosenberg, J. & Wilcox, W. B. (2006). The importance of fathers in healthy development of children. US Department of Health and Human Sevices Child Abuse and Neglect User Manual Series. 16 Nisan 2017 tarihinde https://www.childwelfare.gov/ adresinden alınmıştır.

Rosenfield, S. & Nelson, D. (1995). The school psychologist's role in school assessment. Illınois: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. 8 Ağustos 2016 tarihinde http://files.eric.ed.gov/ adresinden alınmıştır.

Salkind, N.J. (2002). Child development. NewYork: The Macmillan Psychology Reference Series.

Sang, S.A. & Nelson, J.A. (2017). The effect of siblings on children's social skills and perspective taking. Infant Child Development. e2023. 28 Nisan 2017 tarihinde http://onlinelibrary.wiley.com/ adresinden alınmıştır.

Santrock, J. W. (2010). Educational psychology. (5th Edition). New York: Mc Graw Hill.

Santrock, J.W. (2013). Life-span development. (13th Edition). NewYork: McGraw Hill.

Saygı, D. (2011). Ebeveyn-çocuk ilişkisi ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve anne-çocuk ilişkisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul örneklemi). Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Seçer, Z., Sarı, H. , Çeliköz, N., Üre, Ö. (2009). Okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21. 5 Nisan 2017 tarihinde http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/ adresinden alınmıştır.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya. (21. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Seven, S. (2007). Ailesel faktörlerin altı yaş çocuklarının sosyal davranış problemlerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 51, s. 477-499. 12 Nisan 2017 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/ adresinden alınmıştır.

Shah, H.K., Domitrovich, C.E., Morgan, N.R., Moore, J.E., Cooper, B.R., Jacobson, L. & Greenberg, M.T. (2017). One or two years of participation: Is dosage of an enhanced publiclyfunded preschool program associated with the academic andexecutive function skills of low-income children in early elementaryschool?. Early Childhood Research Quarterly. 40. 123-137. 27 Nisan 2017 tarihinde http://www.sciencedirect.com/ adresinden alınmıştır.

Sıngh, M. (2014). More hints that dad's age at conception helps shape a child's brain. 2 Mayıs 2017 tarihinde http://www.npr.org/sections/ adresinden alınmıştır. Stipek, D. & Byler, P. (2001). Academic achievement and scoial behaviors associated with age of entry into kindergarten. Applied Development Psychology. 22. 175-189. 2 Nisan 2017 tarihinde http://www.sciencedirect.com/ adresinden alınmıştır.

Şahin, F.T., Coşgun, A.A. ve Kılıç, Z.N.A., (2017). Babaların çocuklarıyla vakit geçirme durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (1). 319-343. 14 Nisan 2017 tarihinde http://gefad.gazi.edu.tr/ adresinden alınmıştır.

Şahin, H., Demiriz, S. (2014). Beş altı yaşında çocuğu olan babaların, babalık rolünü algılamaları ile aile katılım çalışmalarını gerçekleştirmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 18 (1). S. 273-294. 19 Nisan 2017 tarihinde http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/ alınmıştır.

Şehirli, N. (2007). Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara.

Şeker, K. N. (2015). Kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2017). Orta Vadeli Program (2017-2019). 17 Mayıs 2017 tarihinde http://www.kalkinma.gov.tr/OrtaVadeliProgram.pdf adresinden alınmıştır. Telli, A. A. (2014). 3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.

The Consultative Group on Early Childhood Care and Development (1992). Creating Linkages: Women, Work and Child Care. The Coordinators’ Notebook no:11 July. 28 Mart 2017 tarihinde http://www.ecdgroup.com/ adresinden alınmıştır.

Toluç, Z. (2008). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin gelişim becerilerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Beykent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.İstanbul.

Tozar, S.B.L. (2011). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarındaki farklılıklar ve çözüm öneriler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.İstanbul.

Trawick-Swith, J. (2013). Erken çocukluk döneminde gelişim [çok kültürlü bir bakış açısı]. (Early Childhood Development [A Multicultural Perspective]). (Çev. Ed. Berrin Akman). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tunçeli, H. İ. ve Akman, B. (2014). Anaokullarına devam eden 6 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin okul olgunluklarına etkilerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Cilt 3, Sayı 4. 12 Haziran 2016 tarihinde http://www.jret.org/ adresinden alınmıştır.

Tunçeli, H. İ (2017). Lap-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Ve 48-72 Aylık Çocukların Gelişimlerinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Turan, S. B. (2013). 60-77 aylar arasındaki okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların matematik yeteneği ile sosyal becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya.

Tutkun, C. (2012). 60-72 aylık çocukların sosyal becerilerinin anne ve öğretmen değerlendirmelerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

TÜİK. (2016). İstatistiklere Kadın 2015. Haber Bülteni. 16 Temmuz 2017 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/ adresinden alınmıştır.

Ulusoy, T. (2017). Bir sosyal koruma olarak İş Kanunu’nda gebe ve yeni doğum yapan kadın çalışanlara yönelik izinler ve kısmi süreli çalışma hakkı üzerine güncel gelişmelerin değerlendirilmesi. Çalışma ve Toplum. Sayı 53. 17 Temmuz 2017 tarihinde http://www.calismatoplum.org/ adresinden alınmıştır.

UNICEF (2003). The state of the world’s chıldren 2003. 26 Nisan 2016 tarihinde https://www.unicef.org/ adresinden alınmıştır.

Wise, A. F. (2014). Designing pedagogical ınterventions to support student use of learning analytics. LAK '14 Proceedings of the Fourth International Conference on Learning Analytics And Knowledge. p. 203-211. 27 Mart 2016 tarihinde http://dl.acm.org/ adresinden alınmıştır.

Yavuz, E. A. (2016). Bilişsel işlevlerin uygulanması ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması ve 48-66 aylık çocukların bilişsel işlevlerinin gelişiminin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Yener, P. (2014). Okul öncesi eğitimi alan 60 ay ve üzeri çocukların sosyal beceri düzeyleri ile annelerinin çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, M. (2010). Göç eden ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim alan ve almayanlarının ilkokuma-yazma becerilerinin gelişimine yönelik ilköğretim 1. Sınıf öğretmen görüşleri: mersin örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yılmaz, Y. (2003). Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocukları İçin Okul Olgunluğu Kontrol Listesi Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Yogman M, Garfield CF, Aap The Commıttee On Psychosocıal Aspects Of Chıld, Health (2016). Fathers’ Roles in the Care and Development of Their Children: The Role of Pediatricians. Pediatrics. Vol:138(1). 14 Nisan 2017 tarihinde http://pediatrics.aappublications.org/ adresinden alınmıştır.

Yoshikawa, H., Weiland, C. & Brooks-Gunn, J. (2016). When Does Preschool Matter? The Future of Children, Vol. 26, No. 2, pp. 21-35. 6 Nisan 2017 tarihinde https://www.jstor.org/ adresinden alınmıştır.

Zeybekoğlu Ö. (2013). Günümüz erkeklerin gözünde babalık ve aile. Mediterranean Journal of Humanities, Sayı 3: 297-328. 19 Nisan 2017 tarihinde http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/ adresinden alınmıştır.