Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Sabit Bekleme Süreli Öğretimle Bölme Öğretimi

Bu araştırmanın genel amacı; zihin engelli öğrencilere kalansız bölme işlemlerinin öğretilmesinde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiğini belirlemektir. Bu araştırmanın bağımlı değişkeni zihin engelli öğrencilerin kalansız bölme işlemlerini öğrenme düzeyleridir. Bağımsız değişkeni ise, kalansız bölme işlemlerinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimdir. Araştırmaya üç zihin engelli öğrenci katılmış bu öğrencilere uygun üç araç seti oluşturulmuştur. Araç setlerinin her birinde on tane işlem yer almıştır. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda zihin engelli öğrencilere 4sn sabit bekleme süreli öğretimin bölme işlemlerinin öğretiminde (tek basamaklı ve kalansız bölme işlemlerinin)etkili olduğu bulunmuştur

TEACHING DIVISION VIA CONSTANT TIME DELAY PROCEDURE TO STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

The purpose of this research is to determine the effects of constant time delay procedure on teaching unremaining division facts with intellectually disabled students. The dependant variable of this research is to teach children division facts. The independent variable of this research is constant time delay procedure. Three intellectually disabled students participated in the study, and three type materials appropriate for these students were used in the research. There is ten facts in each of materials. The study was used multiple probe model with probe across subject from single subject research. The results showed that four second constant time delay procedure is effective for students with mental retardation who can learn divison facts (single digit and unremaining divison facts.)

Kaynakça

Alig C., Alig C., ve Schuster, J.W. (1990). Using constant time delay procedures to teach multiplication facts,Remedial And Special Education.11, 1: 54-59.

Arsal, Z.. (2002). İlköğretim matematik dersi bölme işleminde somut yaşantılarla yapılan öğretimin etkililiği.Yayınlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Altun, M. (1997). Matematik öğretimi. Ankara: 4. Baskı, Erkan matbaacılık.

Baykul, Y. (2007). İlköğretim okulu matematik dersi öğretmen kılavuzu. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Collins R.M. & Flynt S.W. (1997). A comparison of constant time delay and prompt fading to teachmultiplication facts to student with learning disabilities. J. of Instructional Psychology. 24,1:3-8.

Eripek, S. ve Vuran S. (2008). Zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimi. G. Akçamete, (edt,).Özel eğitim(1. basım), 245-278. Ankara: Kök yayıncılık.

Foley E.T ve Cawley F.J..(2003). About the mathematics of division:ımplications for students withdisabilities. exceptıonalıty, 11(3), 131–149. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Haskell, S. H. (2000). The determinants of arithmetic skills in young children: some observations. EuropeanChild & Adolescent Psychiatry. 9: II/77-II/86

Kammeenui, E. J. ve Simmons, D.C. 1999. Desingning ınstructional straregies the prevention of academiclearning problems. Columbus, OH: Merill Publishing Company.Karabulut, A. Zihin engelli bireylere saat söyleme becerisinin öğretiminde eş zamanlı ipucuyla öğretiminetkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü.

Kırcaali-İftar, G., Ergenekon, Y. ve Uysal, A. (2008). Zihin özürlü bir öğrenciye sabit bekleme süreliöğretimle toplama ve çıkarma öğretimi. Anadolu üniversitesi sosyal bilimler dergisi, cilt 8 sayı,1309-320.

Koscinski, S. T., ve Gast, D. L. (1993). Use of constant time delay in teaching multiplication facts to studentswith learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 26, 533- 567.

Kurt, O. Otistik özellik gösteren çocuklara zincirleme serbest zaman becerilerinin öğretiminde sabit beklemesüreli öğretimin ve eş zamanlı ipucuyla öğretimin gömülü öğretimle sunulmasının etkililik veverimliliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi EğitimBilimleri Enstitüsü.

Mattingly, J. C., ve Bott, D. A. (1990). Teaching multiplication facts to students with learning problems.Exceptional Children, 56, 438-449.

MEB (2000). Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

Snell, E. M. ve Brown, F. (2000). Instruction of Students with Severe Disabilites. (5. baskı). New Jersey:Merrill Publishing Company.

Şahbaz, Ü. (2005). Zihin engelli öğrencilere çarpım tablosunun öğretiminde sabit bekleme süreli öğretiminhata düzeltmesiz ve hata düzeltmeli uygulamalarının karşılaştırması. Anadolu Üniversitesi EğitimBilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Tekin, E. (1999). Yanlışsız öğretim yöntemleri. Özel Eğitim Dergisi. 2 (3). 87-102.Tekin, E. ve Kırcaali-İftar, G. (2001). Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Tongal, S. Ş. (2010). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara adı söylenen kesrin resimli kart üzerindegösterilmesi becerisinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiği. Yayınlanmamış yükseklisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıkmış, A.(1999). Zihin engelli çocuklara temel toplama ve çıkarma işlemlerinin kazandırılmasında etkileşimünitesi ile sunulan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği. Anadolu Üniversitesi EğitimBilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Yıkmış, A. (2005). Etkileşime dayalı matematik öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.

Yıldırım, S. ve Tekin İftar, E. (2002). Akranların sunduğu sabit bekleme süreli öğretim gelişimsel geriliği olanöğrencilere tanıtıcı levhaların öğretiminde etkili midir? Özel eğitim dergisi.3(2), 67-84.