YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARI VE KAVRAM YANILGILARININ MATEMATİKSEL HATALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmada yedinci sınıf öğrencilerinin basınç konusundaki kavram yanılgılarının matematiksel hatalar açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinin benimsendiği çalışma, yedinci sınıf düzeyinde toplam 200 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, üç aşamalı olarak hazırlanan “Basınç Kavramsal Ölçme Aracı” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel tekniklerinden yararlanılmıştır. Betimsel analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin basınç konusundaki kavramsal anlama düzeylerinin oldukça düşük ve dokuz farklı kavram yanılgısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bu kavram yanılgıları matematiksel hatalar açısından incelendiğinde ise dördünün bilimsel, dördünün bütünleşik ve bir tanesinin işlemsel hata olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında, disiplinler arası iş birliğinin arttırılması, öğrenme alanlarının eşgüdümlü ilerlemesi ve öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi öneri olarak sunulmuştur.

Kaynakça

Akdemir, E. (2005). İlköğretim ikinci kademe yedinci sınıf öğrencilerinin katı ve sıvıların basıncı konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Alıcı, D., Başol, G., Çakan, M., Kan, A., Karaca, E., Özbek, Ö. Y. ve Yaşar, M. (2011) Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

American Association for the Advancement of Science (AAAS). (1995). Project 2061: Science literacy for a changing future: A decade of reform. 1 Mart 2017 tarihinde http://www.project2061.org/-publication/ adresinden alınmıştır.

Arslan, H. O., Çiğdemoğlu, C. and Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion, and acid rain. International Journal of Science Education, 34(11), 1667-1686.

Baki, A. (1999). Cebirle ilgili işlem yanılgılarının değerlendirilmesi. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23-25 Eylül 1998, 46-55.

Basista, B. and Mathews, S. (2002). Integrated science and mathematics professional development programs. School Science and Mathematics, 102(7), 359-370.

Basson, I. (2002). Physics and mathematics as interrelated fields of thought development using acceleration as an example. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 33(5), 679-690.

Beane, J. A. (1997) Curriculum integration: Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.

Berlin, D. F. (1989). The integration of science and mathematics education: Exploring the literature. School Science and Mathematics, 89(1), 73-80.

Besson, U. (2004a). Some features of causal reasoning: common sense and physics teaching. Research in Science & Technological Education, 22(1), 113-124.

Besson, U. (2004b) Students' conceptions of fluids. International Journal of Science Education, 26(14), 1683-1714.

Besson, U. and Viennot, L. (2004). Using models at the mesoscopic scale in teaching physics: two experimental interventions in solid friction and fluid statics. International Journal of Science Education, 26(9), 1083-1110.

Blume, J., Garcia, K., Mullinax, K. and Vogel, K. (2001). Integrating math and science with technology. Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University and Skylight Professional Development Filed-Based Program.

Bozan, M. ve Küçüközer, H. (2007). İlköğretim öğrencilerinin basınç konusu ile ilgili problemlerin çözümünde yaptıkları hatalar. İlköğretim Online, 6(1), 24-34.

Bozan, M., Küçüközer, H. ve Işıldak, R. S. (2008). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin basınç ünitesi hakkında tutumları ve onların üst bilişsel problem çözme becerileri. e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 3(2), 161-174.

Bütüner, S. Ö. ve Uzun, S. (2010). Fen öğretiminde karşılaşılan matematik temelli sıkıntılar: Fen ve teknoloji öğretmenlerinin tecrübelerinden yansımalar. Kuramsal Eğitim Bilim, 4(2), 262-272.

Büyüközturk, S., Çakmak, E. K., Akgün, O. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Caleon, I. and Subramaniam, R. (2010). Development and application of a three-tier diagnostic test to assess secondary students’ understanding of waves. International Journal of Science Education, 32(7), 939-961.

Cebesoy, Ü. B. ve Yeniterzi, B. (2016). 7th grade students’ mathematical difficulties in force and motion unit. Turkish Journal of Education, 5(1), 18-32.

Community For Science Education in Europe (SCIENTIX) (2015). Scientix 2 results How Scientix adds value to STEM education. 14 Ocak 2017 tarihinde http://www.scientix.eu/about adresinden alınmıştır.

Çakır, S. Ö. ve Yürük, N. (1999). Oksijenli ve oksijensiz solunum konusunda kavram yanılgıları teşhis testinin geliştirilmesi ve uygulanması. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23-25 Eylül 1998, 193-198.

Çavaş, B. (2002) İlköğretim 6. ve 7. sınıflarda okutulan matematiğe dayalı fen konularında yaşanan sorunlar, matematiğin bu sorunlar içerisindeki yeri ve bu sorunların giderilmesinde teknolojinin rolü ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çeken, R. (2002). Yedinci sınıf öğrencileri üzerinde basınç kavramının öğretilmesinde aktivitelerin etkisinin araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çeken, R. ve Ayas, C. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji ile sosyal bilgiler ders programlarında oran ve orantı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 669-679.

Fisher K. M. and Lipson J. I. (1986). Twenty questions about student errors. Journal of Research in Science Teaching, 23(9), 783-803.

Furner, J. M. and Kumar, D. D. (2007). The mathematics and science integration argument: A stand for teacher education. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(3), 185-189.

Glough, E. E. and Driver, R. (1985). What do children understand about pressure in fluids?. Research in Science & Technological Education, 3(2), 133-144.

Hasan, S., Bagayoko, D. and Kelley, E. L. (1999). Misconceptions and the certainty of response index (CRI). Physics Education, 34(5), 294-299.

Hill, M. D. (2002). The effects of integrated mathematics/science curriculum and instruction on mathematics achievement and student attitudes in grade six. Unpublishing doctoral dissertation. Texas A & M University Corpus Christi, Texas.

Howe, C., Nunes, T. and Bryant, P. (2011). Rational number and proportional reasoning: Using intensive quantities to promote achievement in mathematics and science. International Journal of Science and Mathematics Education, 9(2), 391-417.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.

Kaya, D., Akpınar, E. ve Gökkurt, Ö. (2006). İlköğretim fen derslerinde matematik tabanlı konuların öğrenilmesine fen-matematik entegrasyonunun etkisi. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 6(4), 1-5.

Kiray, S. A. (2010). İlköğretim ikinci kademede uygulanan fen ve matematik entegrasyonunun etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kiray, S. A. ve Kaptan, F. (2012). The effectiveness of an integrated science and mathematics programme: Science-centered mathematics-assisted integration. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(2), 943-956.

Kiray, S. A., Gök, B. ve Bozkır, A. S. (2015). Identifying the factors affecting science and mathematics achievement using data mining methods. Journal of Education in Science, Environment and Health, 1(1), 28-48.

Kullman, D. E. (1966). Correlation of mathematics and science teaching. School Science and Mathematics, 66(7), 645-649.

Kurt, K. and Pehlivan, M. (2013). Integrated programs for science and mathematics: Review of related literature. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(2), 116-121.

Lederman, N. G. and Niess, M. L. (1998). 5 apples + 4 oranges=? School Science and Mathematics, 98(6), 281-284.

Mathematics and Science in Life (MASCIL). (2016). Inquiry learning and the world of work. University of Education Freiburg. 4 Ocak 2017 tarihinde http://www.-mascil-project.eu/ adresinden alınmıştır.

Meşeci, B., Tekin, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2013). Maddenin tanecikli yapısıyla ilgili kavram yanılgılarının tespiti. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 20-40.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013a). Ortaokul matematik dersi (5,6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013b). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7,8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

National Assessment of Educational Progress (NAEP) (2009). Science framework for the 2009. Washington, DC: National Assessment Governing Board.

National Association for Research in Science Teaching (NARST) (1993). Notes on NARST history. 14 Ocak 2017 tarihinde https://minds.wisconsin.edu adresinden alınmıştır.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2006). Curriculum focal points for prekindergarten through grade 8 mathematics: A quest for coherence. Reston, VA: Author. 9 Ocak 2017 tarihinde http://www.nctm.org/ adresinden alınmıştır.

National Science Teachers Association (NSTA). (2003). Inquiring safely: A guide for middle school teachers. Arlington, VA: NSTA.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016). PISA 2015 results in focus. OECD, Paris. 2 Ocak 2017 tarihinde http://www.oecd.-org/pisa/ adresinden erişilmiştir.

Önen, F. (2005). İlköğretimde basınç konusunda öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının yapılandırmacı yaklaşım ile giderilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özdemir, N. (2006). İlköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Peşman, H. and Eryılmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. The Journal of Educational Research, 103(3), 208-222.

Psillos, D. (1999). Teaching fluids: intended knowledge and students' actual conceptual evolution. International Journal of Science Education, 21(1), 17-38.

Sadler, (1998). Psychometric models of student conception in science: reconciling qualitative studies and distractor-driven assessment instruments. Journal of Research in Science Teaching, 35, 265-296.

School Science and Mathematics Association (SSMA) (2017). SSMA history 1901-2010. 12 Ocak 2017 tarihinde https://ssma.org/about/ adresinden alınmıştır.

Şahin, Ç. (2010). İlköğretim 8. sınıf “kuvvet ve hareket” ünitesinde zenginleştirilmiş 5e öğretim modeline göre rehber materyaller tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Şahin, Ç., Akbulut, H. İ. ve Çepni, S. (2012). Teaching of solid pressure with animation, analogy and worksheet to primary 8th students. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(1), 22-51.

Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2012). 5E öğretim modeline dayalı öğretimin öğrencilerin gaz basıncı ile ilgili kavramsal anlamalarına etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 220-264.

Taşdemir, A. (2008). Matematiksel düşünme becerilerinin ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıları, problem çözme becerileri ve tutumları üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Taşdemir, A. ve Salman, S. (2016). İlköğretim fen bilimleri dersi problemlerinde öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17(3), 785-809.

Temel, H., Dündar, S. ve Şenol, A. (2015). Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde matematikten kaynaklanan güçlükleri giderme yolları ve fen-matematik entegrasyonunun önemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 153-176.

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) (2016). Highlights from TIMSS and TIMSS advanced 2015. 5 Ocak 2017 tarihinde https://nces.-ed.gov/timss/timss2015 adresinden alınmıştır.

Ünal, G. (2005). Fen öğretiminde derinlemesine öğrenme; “basınç” konusunda modelleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Wright, M. and Chorin, A. (1999). Mathematics and science. Arlington, VA: National Science Foundation.

Wuttiprom, S., Sharma, M. D., Johnston, I. D., Chitaree, R. and Soankwan, C. (2009). Development and use of a conceptual survey in introductory quantum physics. International Journal of Science Education, 31(5), 631-654.

Yerer, H. (2015). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesindeki kavram yanılgılarının çalışma yaprakları ve kavram testi ile belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Yerer, H. and Armağan, F. Ö. (2015). Determining the misconceptions in the force and motion unit with the work sheets. Journal of Human Sciences, 12(2), 858-880.

51009 13199

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler