Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Bu çalışmayla fen eğitimi alanında geliştirilen ve Türk kültürüne uyarlanan ölçeklerde ve başarı testlerinde yazarların yoğunlaştığı alanları, araştırmalarda tercih edilen konuları, araştırma metodunu, örneklemi ve verilerin analizinde tercih edilen veri analiz yöntemini, sonuç da ise geliştirilen/uyarlama yapılan aracı belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 2002-2013 yılları arasında 21 farklı ulusal dergide yayımlanmış fen eğitimi alanında geliştirilen/uyarlanan ölçeklerden/başarı testlerinden oluşan toplam 62 makalenin doküman incelemesi yapılmıştır. Geliştirilen/uyarlanan ölçeklerde ve başarı testlerinde daha çok fen ve teknoloji alanında yapılan çalışmaların ağırlık kazandığı, örneklem grubu olarak lisans ve ortaöğretim öğrencileriyle ve örneklem büyüklüğü olarak ise 101-200 aralığındaki örneklem büyüklükleriyle çalışmaların yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca daha çok öğrencilerin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçeklerin geliştirildiği görülmektedir. Geliştirilen/adaptasyon çalışması yapılan ölçeklerin büyük bir çoğunluğunda açımlayıcı faktör analizinin (%74) tercih edildiği, çok az çalışmada ise doğrulayıcı faktör analizinin (%4) uygulandığı görülmektedir

The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis

...

Kaynakça

Arıcak, O.T. & Ilgaz, G. (2007). The investigation of construct validity of biology course attitude scale with exploratory and confirmatory factor analysis. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 1-8.

Bowen, C. W. (1999). Development and score validation of a chemistry laboratory anxiety instrument (CLAI) for college chemistry students. Educational and Psychological Measurement, 59 (1), 171-185.

Çalık, M., Ünal, S., Çoştu, B. & Karataş, F.Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special Edition, 23-45.

Carmines, E. G. & Zeller, R. A. (1979). Reliability and Validity Assessment (pp.71). Sage Publications, Beverly Hills, London.

Crook, T. R., Shook, C. L., Madden, T. M. & Morris, M. L. (2010). A review of current construct measurement in entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 6 (4), 387-398.

Churchill, G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16 (1), 64-73.

DeVellis, R. F. (2003). Scale Development: Theory and Applications (2nd ed. Vol. 26). Sage Publications, Thousand Oaks, London.

Eddy, R. M. (2000). Chemophobia in the college classroom: Extent, sources, and student characteristics. Journal of Chemical Education. 77 (4), 514-517.

Göktaş, Y., Akçay, A., Hasançebi, F., Bayrak, N., Varisoğlu, B., Baran, M. & Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), 443-460.

Guadagnoli, E. & Velicer, W.F. (1988). Relation of sample size to the stability of component patterns. Psychological Bulletin, 103 (2), 265-275.

Haynes, S. N., Richard, D. C. S. & Kubany, E. S. (1995). Content validity in psychological assessment: A functional approach to concepts and methods. Psychological Assessment, 7 (3), 238-247.

Hinkin, T. R. (1998). A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. Organizational Research Methods, 1 (1), 104-121.

Koçak, C. & Önen, A.S. (2012). A study for the development of attitude scale towards daily life chemistry. Hacettepe University Journal of Education, 43, 318-329.

Netemeyer, R. G., Bearden, W. O. & Sharma, S. (2003). Scaling Procedures: Issues and Applications. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Osborne, J. W. & Costello, A. B. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 9 (11), Retrieved March 9, 2014 fromhttp://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=11.

Price, J.P., & Mueller, C.W. (1986). Handbook of organizational measurement. Marshfield, MA: Pittman.

Reynolds, C. R. (2010). Measurement and assessment: An editorial view. Psychological Assessment, 22 (1), 1-4.

Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39 (173), 430-453.

Slavec, A. & Drnovsek, M. (2012). A perspective on scale development in entrepreneurship research. Economic and Business Review, 14 (1), 39-62.

Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2012). 14. Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of published papers. In D. Jorde & J. Dillon (Eds). Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and Prospective (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 4. Baskı, Pegem Akademi, 424 s, Ankara.

Wells, R.R. (2003). The development of an instrument to assess chemistry perceptions. Doctoral Dissertation. Texas Tech University.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı), Seçkin Yayınevi, 366 s, Ankara.

138420 36497

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ GÜVENLERİ VE BENLİK KURGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Eralp BAHÇİVAN, Fatih AYDIN, Dündar YENER

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ÖZERKLİK VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Serhat Armağan KÖSEOĞLU, Ayşegül ERÇEVİK

Ergenlerin Okula Yönelik Öfke Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Arzu ÖZYÜREK, İsa ÖZKAN

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÖZ LİDERLİK BECERİLERİNİN YORDAYICISI OLARAK ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE DENETİM ODAĞI

Burçak Çağla GARİPAĞAOĞLU, Berna GÜLOĞLU

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FENE VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Müslüm CAN, Çiğdem ŞAHİN

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ARASINDAKİ İLİŞİKİNİN İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA İŞ DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZYETERLİĞİ VE DİNLEME BECERİLERİ

Halil EKŞİ, Esra ISMUK, Simel PARLAK

AŞAMALI TEPKİ MODELİ VE KLASİK TEST KURAMI ALTINDA ELDE EDİLEN TEST VE MADDE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İbrahim Alper KÖSE

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARI, BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARI VE DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ersin ŞAHİN, Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK PROGRAMININ BENİMSEDİĞİ DURUM BELİRLEME ANLAYIŞININ DERS KİTAPLARINA YANSIMALARI

Zekeriya NARTGÜN, Köksal CANİBEY