Türkiye’de Yayımlanan Çevre Eğitimi Konulu Makale ve Tezlerin Genel Analizi

Öz Gelecek nesillerin rahatça yaşayabileceği sürdürülebilir biryaşamı anlamak ve modellemek için, gündemde olan bilinçsiz kaynak tüketimi,çevre kirliliği, geri dönüşüm gibi konular hakkında çalışmak, fen ve teknolojialanında çevre eğitimi başlığı altında bu tartışmalı konuları interaktifbiçimde öğrencilere sunmak önemlidir. Bu konularda çalışmanın yanı sıra yapılançalışmaların içerik, yöntem ve analiz açısından mevcut durumunu ortaya koymak,bundan sonra yapılacak çalışmalara yön göstermesi açısından gereklidir. Buçalışmanın amacı, 2000-2016 yılları arasında yapılmış olan çevre eğitimi konulutez ve makalelerin genel analizini yapmaktır. Araştırma kapsamında 47 ulusaltez ve Türkiye’de SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan 39 makaleincelenmiştir. Araştırma sonuçları şu şekildedir: Araştırmalarda en fazla“çevresel tutum ve davranış, çevre bilgisi, çevre eğitimi, çevresel sorunlar”kavramlarının çalışıldığı görülmektedir. Çevre eğitimi konulu çalışmaların ençok üniversite öğrencileriyle yapıldığı görülmektedir. Araştırma yöntemi olaraknicel araştırma yöntemi sık kullanılırken, betimsel/tarama modeli en çokkullanılan araştırma modelidir. Veri toplama aracı olarak en çok ölçekler vetestler kullanılmıştır.

Kaynakça

Bahar, M., Bağ, H. & Bozkurt, O. (2008). Pre-service science teachers' understandings of an environmental ıssue: Ozone layer depletion. Ekoloji, 18(69), 51-58.

Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B. & Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, [Special edition], 23-45.

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N. ve Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.

Ergün, M. (2011). Eğitimde Kalkınma, III. Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-12 Mayıs Diyarbakır.

Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 443-460.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler (26. Basım). Ankara: Nobel Yayınevi.

Sozbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22.

Sozbilir, M., Kutu, H. ve Yasar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of published papers. In D. Jorde & J. Dillon (Eds), Science Education Research and Practice in Europe: Retrosspective and Prospective (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

58280 15245

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Sınıf Yanıtlama Sisteminin Akademik Başarıya Etkisi ve Sisteme Yönelik Görüşler

Yusuf İslam BOLAT, Ömer ŞİMŞEK, Ülkü ÜLKER

4. Sınıf “Saf Madde ve Karışım” Konusunun Öğretiminde 5e Modeli ile Desteklenen Bağlam Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Ayşegül DERMAN, Özlem BADELİ

İlkokul 4. Sınıf “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersinde Yaşanan Sorunların Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi

Ersen TOPRAK, Selçuk Beşir DEMİR

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Sabahattin DENİZ, Canses TİCAN

Eğitim ve Fen Fakültesi Öğrencilerinin Korozyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Korozyonun Çevresel Etkileri ile İlgili Algılamaları Üzerine Etkisi

Volkan BİLİR, Mehmet Levent AKSU

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Açısından Öğretmen Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri

Çağla ATMACA

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Dersleri Öğrenme Çıktılarının Özel Alan Yeterlikleriyle Örtüşme Düzeyi

Yunus ÖZYURT, Mehmet BAHAR, Zekeriya NARTGÜN

Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Fatma ÜNAL, Cansu KALÇIK

Türkiye’de Yayımlanan Çevre Eğitimi Konulu Makale ve Tezlerin Genel Analizi

Mehmet BAHAR, Burak KİRAS

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına empati becerisi ve farklılıklara saygılı olma değerinin kazandırılmasında storyline yönteminin etkisi

İsmail Hakkı Çatlak, Emine Özlem Yiğit