TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARINI GİDERMEDE HAZIRLIKLI KONUŞMALARIN ROLÜ

Öz Türkçe öğretmenleri Türkçenin doğru ve etkili kullanımı ve iletişim açısından model olabilmelidir, çünkü Türkçe öğretmenleri sesini ve beden dilini etkili kullanabilen öğrenciler yetiştirmekle sorumludur. Genelde her öğretmenin özelde Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının konuşma kaygıları kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarını gidermede hazırlıklı konuşmaların rolünü belirlemektir. Araştırmada deneysel desenlerden tek grup öntest-sontest deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okuyan 41 öğretmen adayı katılmıştır. Hazırlıklı konuşma çalışmaları Türkçe Öğretim Programı’nda önerilen etkinlikler çerçevesinde yapılmıştır. Böylece hem öğretmen adaylarının konuşma becerilerini geliştirmeleri hem de işbaşında yapacakları etkinlikleri içselleştirmeleri amaçlanmıştır. Araştırma verileri Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının öntestte orta düzeyde olduğu, sontestte düşük düzeyde olduğu; hazırlıklı konumalar yapmanın öğretmen adaylarının konuşma kaygılarını gidermede anlamlı bir fark yarattığı görülmüştür.

Kaynakça

Akkaya, A. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma sorunlarına ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 405-420.

Arslan, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin “topluluk karşısında konuşma” ile ilgili çeşitli görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 7 (3), 221-231.

Baki, Y. ve Karakuş, N. (2015). A research on speech anxiety of prospective Turkish teachers. Anthropologist, 21(1,2), 271-276.

Başaran, M. ve Erdem, İ. (2009). Öğretmen adaylarının güzel konuşma becerisi ile ilgili görüşleri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (3), 743-754.

Bulut, K. (2015). Mikro öğretim tekniğinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma beceri ve kaygılarına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Burkovik, Y. (2009). Kaygılanacak ne var. İstanbul: Timaş Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Ceran, D. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8), 337-358.

Çintaş Yıldız, D. ve Yavuz, M. (2012). Etkili konuşma ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (2), 319-334.

Demirel, Ö. (2010). Eğitim sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Er, O. ve Demir, Ö. (2013). Konuşma becerisinin Türkçe öğretmenleri tarafından kullanılabilirliğine ilişkin Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (1), 1417-1436.

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yeni yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi.

Hancock, A.B., Stone, M. D., Brundage, S. B. ve Zeigler, M. T. (2010). Public speaking attitudes: does curriculum make a difference? Journal of Voice. 24 (3), 302-307.

Katrancı, M. ve Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2015), 415-445.

Katrancı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma öz yeterlik ölçeği: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (6), 651-665.

Kinay İ. ve Özkan, E. (2014). Öğretmen adayları için konuşma kaygısı ölçeği (ÖAKKÖ) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1747-1760.

Köse, E. (2013). Bilimsel araştırma modelleri. R. Kıncal. (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (99-123) (2. Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Lüle Mert, E. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarına ilişkin bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37), 784-789.

Maviş, A. (2013). Etkili ve başarılı konuşma sanatı. İstanbul: Yediveren yayınları.

MEB (2008). Türkçe öğretmeni özel alan yeterlikleri. 20.12.2016 tarihinde http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/%C3%96%C4%9Fretmen_Yeterlikleri_Kitab%C4%B1_t%C3%BCrk%C3%A7e_%C3%B6%C4%9Fretmeni_%C3%B6zel_alan_yeterlikleri_ilk%C3%B6%C4%9Fretim_par%C3%A7a_4.pdf adresinden alınmıştır.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.

Neer, M. R. ve Kircher, W. F. (1989). The effects of delivery skills instruction on speech anxiety. Paper presented at the Annual Meeting of the Central States Communication Association, Kansas City, MO, April 13-16.

Özkan, E. ve Kınay, İ. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4 (3), 1290-1301.

Rector, N. A., Bourdeau, D., Kitchen, K. & Joseph-Massiah, L. (2008). Anxiety disorders: an information guide. Canada: Centre for Addiction and Mental Health.

Sevim, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeği: bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (2), 927-937.

Sevim, O. (2014). Effects of drama method on speaking anxieties of preservice teachers and their opinions about the method. Educational Research and Reviews, 9(18), 734-742.

Taşer, S. (1992). Konuşma eğitimi. İzmir: İleri Kitabevi.

Temiz, E. (2015). Pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (3), 985-992.

Temizkan, M. (2009). Akran değerlendirmenin konuşma becerisinin geliştirilmesi üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12), 90-112.

Vural, B. (2004). Toplum önünde etkili ve başarılı konuşma. İstanbul: Hayat Yayıncılık.

Yalçın, A. (2012). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yau-hau Tse, A. (2011). To be anxious or not to be anxious-that is the question in public speaking. 04.07.2017 tarihinde http://umpir.ump.edu.my/2283/1/Andrew_Yau-hau_Tse.pdf adresinden alınmıştır.

137861 36239

Arşiv