Sosyal Bilgiler Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Kaynaklar Bibliyografyası

Öz Bireye girişimcilik becerisininkazandırılmasında girişimcilik eğitiminin erken yaşlarda başlatılmasının önemlibir yeri bulunmaktadır. Girişimcilik eğitimi genç bireylerin düşüncelerinideğiştirmek ve girişimci bir kültürün oluşması açısından vazgeçilmez birunsurdur. Girişimcilik becerisinin kazandırıldığı bireyler, sosyal yaşamiçerisinde birer girişimci olarak yer alacaklar ya da yenilikçi organizasyonlariçerisinde bulunacaklardır. Sosyal Bilgiler dersigirişimcilik becerilerinin kazandırılmasında önemli bir işleve sahiptir. SosyalBilgiler dersinin amacı millî, manevi ve evrensel değerlerin ve idealvatandaşlığın yanı sıra üreten bireylerin toplumda yer almasının dasağlanmasıdır.  Bu çalışmanın amacı,girişimcilik eğitimi alanındaki ulusal ve uluslararası kitap, makale vetezlerden oluşan kaynakları tarayarak bu alanda yapılmış olan çalışmaların birbibliyografyasını ortaya çıkarmak olacaktır. Bu alanda yeterli biyografikçalışma olmadığı için çalışmanın alan yazınına önemli katkıda bulunacağıumulmaktadır.

Kaynakça

Cavitt, M. E. (2006). A Content Analysis of Doctoral Research İn Beginning Band Education, 1958-2004. Journal of Band Research, 42(1).

Çetinkaya Bozkurt Ö. (2011) Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim. Ankara: Detay Yayıncılık.

Demolins E. (2015) Anglo Saksonların Üstünlük Sebepleri Nelerdir? (Bahri Ata Çev. Ed.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Deveci (2015). Çocuklarda Girişimcilik Kazandırmada Sosyal Bilgilerin Rolü: Bir Araştırma Örneği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Graevenitz, G. (2010) The Effects of Entrepreneurship Education, Journal Of Economic. Behavior & Organization 76 (2010), 90–112.

MEB (2005) Girişimcilik Dersi Öğretim Programı. 10.08.2017 Tarihinde Http:,,Ttkb.Meb.Gov. Tr,Program2. Aspx? İslem=1&Kno=38 Adresinden Alınmıştır.

Titiz T. (1998) Genç Girişimcilere Öneriler. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Westhead ve Solesvik (2015). Entrepreneurship Education and, Entrepreneurial İntention: Do Female Students Benefit?, International Small Business Journal, 1(25).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

52800 13738

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kodály Metodundan Uyarlanan Deşifre Şarkı Söyleme Uygulamaları

Kıvanç AYCAN

Eğitim ve Fen Fakültesi Öğrencilerinin Korozyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Korozyonun Çevresel Etkileri ile İlgili Algılamaları Üzerine Etkisi

Volkan BİLİR, Mehmet Levent AKSU

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Merkezli Etkinlik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Bu Etkinliklere Yönelik Öğrenci Görüşleri

Selda ŞAN, Zafer İBRAHİMOĞLU

Türkiye-Kazakistan İlköğretim Matematik Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Elionora-shofika KHALİDOVA, Menekşe Seden TAPAN-BROUTİN

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Kaynaklar Bibliyografyası

Murat TARHAN, Fahri KILIÇ

Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklim Ölçeği (Mgdoi)’Nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Halil EKŞİ, Tuğba TÜRK, Akif AVCU

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Temel Değerler ile Akademik Sahtekârlık Eğilimlerinin İncelenmesi

Şerife Dilek BELET BOYACI, Gonca BABADAĞ, Mediha GÜNER

Ortaokul Öğrencilerinin Yüzdeler Konusunda Sayı Duyularının İncelenmesi

Ayşenur YAPICI, Mesture KAYHAN ALTAY

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki İmaj Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Emre SÖNMEZ, Necati CEMALOĞLU

4. Sınıf “Saf Madde ve Karışım” Konusunun Öğretiminde 5e Modeli ile Desteklenen Bağlam Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Ayşegül DERMAN, Özlem BADELİ