SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Öz Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “tarihsel önem” kavramına yönelik görüşleri araştırılmıştır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmıştır. Çalışma grubunda 66 son sınıf öğrencisi yer almıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüş formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, sosyal bilgiler öğretmen adayları özellikle, tarih öğrenmenin, geleceği planlamak, geçmişten ders almak ve milli birlik için önemli olduğunu düşünmektedirler. Cumhuriyet tarihi, Osmanlı tarihi konularını, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet gibi tarihi kişilikleri, İstanbul’un fethi, Malazgirt Savaşı gibi olayları önemli bulmaktadırlar. Genelde ortaçağ tarihi konularını ise göreli olarak önemsiz buldukları ortaya çıkmıştır. Tarihi bir olayın etkisinin ve sonuçlarının o olayı önemli kıldığını ifade etmişlerdir. Okul dışında, tarih konularını en çok kitap, internet ve TV programlarından öğrendiklerini, okul dışında öğrendikleri en önemli tarih konularının ise Cumhuriyet tarihi ve Osmanlı tarihi konuları olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Avaroğulları, M. ve Kolcu, N. (2016). Historical significance from Turkish students’ perspective. International Education Studies. 9 (4),69-76.

Barton, K. C. (1997). "I just kinda know": Elementary students' ideas about historical evidence. Theory and Research in Social Education, 25, 407-430.

Barton, K.C. (2001). You’d be waiting about the past: Social context of children’s historical understanding in Northern Ireland and the USA. Comparative Education, 37(1), 89–106.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştirma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cercadillo, L. (2000). Significance in history: Students’ ideas in England and Spain. Unpublished Doctoral Thesis. University of London, Institute of Education.

Counsell, C. (2004). Looking through a Josephine-Butler-shaped window: focusing pupils’ thinking on historical significance. Teaching History, 114, 30-36.

Dönmez, C., Yeşilbursa, C. C. ve Altıkulaç, A. (2015). Pre-service social studies and history teachers’ perceptions of history and their views on purpose of history teaching. Anthropologist, 19(1), 17-22.

Er Tuna, Y. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin bazı tarihsel olaylardan hareketle tarihsel önem kavramına ilişkin algı ve görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Erbudak, K. C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin bilim tarihi konularına ilişkin tarihsel önemlilik algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Erdil, M. (2013). İlköğretim öğrencilerinde tarihsel önem ve anlamlılık kavramının gelişimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Hunt, M. (1999). Teaching historical significance. In J. Artur and R. Phillips (Eds.), Issues in History Teaching (pp. 39-54). New York: Routledge.

Husbands C. (1996). What is history teaching? Language, ideas and meaning in learning about the past. Philadelphia: Open University Press.

Kemper E, Stringfield S, Teddlie C. (2003). Sampling strategies in social science research. In: A Tashakkori, C. Teddlie (Eds.): Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 273-296.

Levstik, L. S. (2000). Articulating the silences: Teachers’ and adolescents’ conceptions of historical significance. In P. Stearns, S. Wineburg, & P. Seixas (Eds.), Knowing, teaching, and learning history (pp. 284-305). New York: New York University Press.

Levstik, L. S., & Barton, K. C. (1997). Doing History: Investigating with children in elementary and middle schools. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

McMillan, H. & J. Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. Boston: Allyn and Bacon Inc.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (İkinci Basım). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Seixas, P. (1994). Students’ understanding of historical significance. Theory and Research in Social Education, 22, 281-304.

Seixas, P. (1997). Mapping the terrain of historical significance. Social Education. National Council for the Social Studies. 61(1). Pp- 22-27.

Seixas, P., & Peck, C. (2004). Teaching historical thinking. In A. Sears & I. Wright (Eds.), Challenges and Prospects for Canadian Social Studies (pp. 109-117). Vancouver: Pacific Educational Press.

Sheehan, M. (2011). “Historical significance” in the senior school curriculum. New Zealand Journal of Educational Studies, 46(2), 35-45.

Westhoff, L. M. (2012). Seeing through the eyes of a history teacher. The History Teacher, 45(4), 533-548.

Yeager, E. A., Foster, S. J., and Greer, J. (2002). How eighth graders in England and the united states view historical significance. The Elementary School Journal, 103, (2), Special Issue: Social Studies (Nov.), 199-219.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yilmaz, K. ve Kaya, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih algısı ve tarih öğretimine pedagojik yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 73-95