SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TOPLUMSAL HAFIZA: AHISKA TÜRKLERİ HAFIZASI PROJESİ ÖRNEĞİ

Öz Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek internet tabanlı toplumsal bir hafıza uygulaması oluşturmaktır. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenlerinin uygulamaya ilişkin görüşlerini belirlemektir. Ahıskalı Türkler ve yaşadıkları sürgünler konusunda bilimsel bir literatür mevcut olmasına karşın hafıza niteliği olan bir çalışma ülkemizde bulunmamaktadır. Bu çerçevede araştırmacı tarafından ADDIE (Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme) öğretim tasarımı modeli ile geo-medya teknolojisi kullanılarak toplumsal bir hafıza uygulaması (Ahıska Türkleri Hafızası Projesi - ATHP) geliştirilmiştir. ATHP’nin veri tabanını oluşturmak için nitel araştırma yöntemlerinden anlatı tekniğinden yararlanılmıştır. Bunun için sözlü tarih çalışması yürütülmüştür. Veri elde etmek için amaçlı örnekleme tekniklerinden benzeşik örnekleme tekniği ile sekiz Ahıskalı Türk belirlenmiştir. ATHP’nin değerlendirilmesi içinse nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül çoklu durum çalışması yürütülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi ile dokuz sosyal bilgiler öğretmeni belirlenmiştir. Bu çerçevede elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen bulgular, ATHP’nin toplumsal bir hafıza oluşturma amacının ana ve doğru kaynağa ulaştırma, hafızayı canlı tutma ve ülkü birliğini sağlama şeklinde olduğunu; sosyal bilgiler derslerinde ATHP’nin kullanımının değer öğretimine, öğretim programına ve programın genel kazanımlarına uygun olduğunu; ATHP’nin güçlü yönlerinin ilk elden kaynakların paylaşımı, beceri eğitimi ile değer öğretimine imkan verdiğini; ATHP’nin zayıf yönlerinin ise örneklemin ve ara yüzün sınırlı iken, dildeki morfolojik farklılıkların ve içeriğin fazla olduğunu göstermektedir. ATHP’nin işlevselliğinin artırılması içinse kurumlar arası iş birliğinin, geniş kitlelere ulaşılmasının ve içeriğin genişletilmesinin gerektiği sonucu tespit edilmiştir. Bu çalışma ile ATHP, geo-medya teknolojisi üzerine kurulan ilk toplumsal hafıza çalışması olmuştur. Araştırmanın sonunda araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Akpınar, E. (2016). Donetsk'ten Erzincan'a: Ahıska Sürgünlerinin Son Göçü. Özçağlar, A. N. Türokoğlu, Bayar, R. Yılmaz, E. Aydın, O. & Karbacak, K. (Ed.), TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (ss. 327-343). Ankara: Ankara Üniversitesi.

Aldoobie, N. (2015). ADDIE Model. American International Journal of Contemporary Research. 5(6). 68-72.

Ata, B. (2011). Sosyal Bilgiler Eğitiminde İyi Bir Örnek: ABD Kongre Kütüphanesinin Amerikan Hafıza Projesi. Türk Kütüphaneciliği. 25(2). 261-270.

Atik, A., Bilginer Erdoğan, Ş. (2014). Toplumsal Bellek ve Medya. Atatürk İletişim Dergisi. 6(1). 1-16.

Atsız, H. N. (2011). Türk Ülküsü. (12. Baskı). İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.

Barr, R., Barth, J. L. Shermis, S. S. (2013). Sosyal Bilgilerin Doğası. (1. Baskı). (C. Dönmez, Ed., N. E. Akhan, E. Ay, C. C. Yeşilbursa, O. Sabancı, A. Altıkulaç, Çev.) Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti. (1977).

Başaran İnce, G. (2010). Medya ve Toplumsal Hafıza. kültür ve iletişim. 13(1).9-29.

Beril Kırcı, A. (2015). Zamana Direnmek: Kişisel Hafıza Mekânları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilgili, A. S. (Ed.). (2012). Sosyal Bilgilerin Temelleri. Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Bilgin, N. (1999). Kollektif Kimlik. (2. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık ve Mat. San. Tic. A.Ş.

Bilim ve Sanat Vakfı. (2006). Sözlü Tarih Araştırmacıları İçin Pratik El Kılavuzu. İstanbul.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Cresswell, J. W. (2015). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (2. Baskı). (M. Aydın, Çev., M. Bütün, S. B. Demir Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi. (2013).

Çeviker, L. (2009). Şiddet ve Toplumsal Hafıza (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çulha Özbaş, B. (2012). İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Kültürel Miras Eğitimi. M. Safran (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi (2. baskı) içinde (743-760). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Doğan, Y. (2009). Sosyal Bilgiler Program ve Ders Kitaplarında Birinci Elden Kaynak ve Kanıt Kullanımı: ABD, İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması. R. Turan (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - 1 (1. baskı) içinde (s.85-104). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Döner, B., Baştürk Akca, E. (2016). Kimlik İnşası ve Aktarımında Müzeler ve Müzeciliğin Rolü: 500. Yıl Vakfı Müzesi Örneği. Kiriş Avaroğulları, A. (Ed.), 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 2016 Tam Metin Kitabı içinde (ss.370-384). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Ersoy, F. (2013). Teknoloji Kavramının Tarihçesi ve Eğitimde Kullanımı. R. Sever, E. Koçoğlu (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (1. Baskı) içinde (21-36). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Fer, S. (2015). Öğretim Tasarımı. (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Genç, R. (2007). Atatürk ve Türk Kimliği. E. S. Yalçın, U. Ünal, T. S. Birbudak (Ed.), Makaleler 2 (1. Baskı) içinde (57-66). Ankara: Berikan Elektronik Basım Yayım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gökalp, Z. (2015). Türkçülüğün Esasları. (2. Baskı). İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.

Gömeç, S. Y. (2014). Türk Kültürünün Ana Hatları (3. Baskı). Ankara: Berikan Elektronik Basım Yayım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gryl, I., Scharf, C., Weis, S. & Schulze, U. (2017). Geomedia and Spaces of the Inbetween. Geo-referencing, Nonlocalization, and Glocalization. GI_Forum. Journal for Geographic Information Science. 5(2). 49-59.

Gülbahar, Y. (2012). e-öğrenme. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Gülbetekin, M., Öztürk, M. (2016, Ekim). Mekan [Kültürel] Bellek İlişkisi ve Yer Adları. Özçağlar, A. N. Türokoğlu, Bayar, R. Yılmaz, E. Aydın, O. & Karbacak, K. (Ed.), TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (ss. 587-588). Ankara: Ankara Üniversitesi.

Güvenç, B. (1993). Türk Kimliği. Kültür Tarihinin Kaynakları. (1. Baskı). Ankara: Kültür Bakanlığı.

Halaç, H. H., Demir, İ. (2017). Toplumsal Hafızamız Kültürel Mirasımız. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 10(52). 1441-1445.

Halbwachs, M. (2016). Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri. (1.baskı). (B. Uçar, Çev.) Basım Yeri: Heretic Basın Yayın Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (1925)

İçen, M., Tuncel, G. (2018). Toplumsal Hafızanın Siyasal Alan Tarafından İnşa Sürecinin Sosyal Bilgiler/Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları. ISHE 2018 Bildiri Özetleri Kitabı İçinde (ss.42-42). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

İneç, Z. F. (2017). Sosyal Bilgiler Dersinde Geo-medya Destekli Otantik Öğrenme Ortamının Öğrenmeye Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

İşman, A. (2015). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Kabapınar, Y. (2014). Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Kafesoğlu, İ. (2015). Türk Milli Kültürü. (38. Baskı). İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.

Kafesoğlu, İ., Öztuna, Y. (1977, 1978). Türk Tarihi (1. Kitap). (1. Baskı). Ankara: Yaygın Yükseköğretim Kurumu.

Kalafat, Y. (2012). Halk Kültürü, Kültürel Kimlik, Milli Strateji. (1. Baskı). Ankara: Berikan Elektronik Basım Yayım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karaarslan, F. (2014). Modern Dünyada Toplumsal Hafıza ve Dönüşümü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Karaca, B. (2006). Sözde Ermeni Soykırımı Projesi. Toplumsal Bellek ve Sinema. (1. Baskı). İstanbul: Say Yayınları

Karasu Avcı, E., İbret, B. Ü. (2018). Toplumsal Kimliğin Oluşumunda Sosyal Bilgiler Dersinin Rolünün İncelenmesi: Sosyal Bilgiler Öğretim Programları (1968, 1998, 2005). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(29). 336-376.

Karatekin, K., Çapkın, Ö., Üstün, S. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Hafıza Mekânlarının Önemi: Kastamonu Örneği. International Congress Of Eurasian Social Sciences. 8(28).

Karpat, K. H. (2009). Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji. İstanbul: Timaş Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.

Kesten, A. (2014). Sosyal Bilgilerde Web Teknolojisinin Kullanımı. Baytak, A. (Ed.), Eğitimde Web Teknolojilerinin Kullanımı (1. Baskı) içinde (71-81). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Koçoğlu, E. (2016). Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Antropoloji. R. Turan (Ed.), Sosyal Bilgilerin Temelleri (1. baskı) içinde (s.325-351). Ankara: Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Kolukırık, S. (2011). Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma. bilig. 59. 167-190.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara.

NCSS. (2019). Advocating for the Future of Social Studies: Be A Nation-Builder. (b.t.). National Council for the Social Studies. https://www.socialstudies.org/presidents-message/advocating-future-social-studies-be-nation-builder adresinden 07.04.2019 tarihinde erişilmiştir.

NCSS. (2019). National Curriculum Standards for Social Studies: Chapter 2—The Themes of Social Studies. (b.t.). National Council for the Social Studies. https://www.socialstudies.org/standards/strands adresinden 07.04.2019 tarihinde erişilmiştir.

Neyzi, L. (2014). Nasıl hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları. (2. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ocak, M. A. (2011). Tanımlar ve Temel Bilgiler. M. A. Ocak, (Ed.), Öğretim Tasarımı. Kuramlar, Modeller ve Uygulamalar. (1-28). Ankara: Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Olick, J. (1999). Collective Memory: The Two Cultures. Sociological Theory, 17(3), 333-348.

Özkan, Ş. (2013). Ulus Devletin Oluşumunda Milliyetçi İdeolojinin Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Öztemiz, S. (2016). Türkiye’de Dijitalleştirilen Kültürel Miras Ürünlerine Açık Erişim: Bir Model Önerisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Öztürk, C. (2012). Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinler Arası Bir Bakış. C. Öztürk, (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi. (2-28). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Öztürk, D., Elvan, Ö. (2018). Toplumsal Hafızanın Oluşturulmasında Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar. E. Tay. (Ed.), USBES 2018 Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı içinde (ss. 283-283). Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.

Perkmen, S. (2011). Öğrenmeye Bilişsel Bakış ve Çoklu Ortam (Multimedya). S. Perkmen, E. Tezci (Ed.), Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Materyal Geliştirme ve Çoklu Ortam Tasarımı (1. Baskı) içinde (59-80). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Sadık Yılmaz, H., Avcı. (2018). Türkiye’de Tarih Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Üzerine Bir Araştırma. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12. 320-344.

Sever, M. (2008). Toplumsal Bellek ve Geleneksel Eylem Bağlamında Bir Sözel Tarih Metninin Değerlendirilmesi. Millî Folklor. 20(77). 61-68.

Seyrek, A. (2018). Atatürk’ün Hayatı. (1. Baskı). İstanbul: Giza İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti..

Şimşek, A. (2014). Öğretim Tasarımı. (3. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Tatlıoğlu, E. (2012). Çalışma Kültüründe Toplumsal Hafızanın İzleri: Hofstede Endeksleri Çerçevesinde İskandinav Ülkeleri. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal. 3(5). 87-94.

Yalçın, E. S. (2013). Atatürk‘ün Türk Kimliğine ve Türk Milliyetçiliğine Bakışı. E. Erdoğan Özünlü (Ed.), İlmi Makaleler (1. Baskı) içinde (231-246). Ankara: Berikan Yayınevi.

Yanpar Yelken, T. (2014). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (12. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Yeşilbursa, C. C. (2013). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21(2). 405-420.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

138381 36474

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, EĞİTİM PROGRAMI TASARIM TERCİHLERİ VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fatih YALÇIN, Sevilay YILDIZ

SORUŞTURMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

Tuğba ATUN, Zeki BAYRAM

KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeliz BOLAT, Sevda DOLAPÇIOĞLU

OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Tansel YAZICIOĞLU

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Murat BAŞAR, Midrabi Cihangir DOĞAN

GRUP PİYANO EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uğur ÖZALP, Gökhan ÖZDEMİR

SORU ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN BİLİŞSEL VE ÜSTBİLİŞSEL STRATEJİLERİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK VE KAVRAMSAL ANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sedat KARAÇAM, Ümit GÜRSEL

AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN, MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Yılmaz SARIER

YÖNLENDİRİLMİŞ TARTIŞMA KULLANILAN BLOG ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN DERS MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Gülcan CANBOLAT, Ercan TOP