SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Öz Çalışmanın amacı, yazar Sevim Ak’ın çocuk kitaplarında bulunan kalıplaşmış söz varlığı ögelerini (atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp sözler) tespit etmek ve dilimizin söz varlığı zenginliğini nasıl yansıttığını incelemektir. Bu çalışma, nitel araştırma geleneğine bağlı bir doküman inceleme çalışmasıdır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın veri kaynağını Sevim Ak’ın yazmış olduğu beş kitap (Vanilya Kokulu Mektuplar, Sıcak Çikolatalı Yolculuklar, Babamın Gözleri Kedi Gözleri, Uçurtmam Bulut Şimdi, Çilekli Dondurma)  oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda incelenen beş kitapta 1202 kalıplaşmış söz varlığı ögesi tespit edilmiştir. Kitaplarda bulunan kalıplaşmış söz varlığı ögelerinden 4’ü atasözü, 625’i deyim, 501’i ikileme, 72’si kalıp sözlerdir. Bu sonuçlara göre incelenen kitapların dilimizin anlatım imkân ve ayrıntılarını aktarmada zengin olduğu söylenebilir. Ayrıca, kitapların anlatımlarında sade bir dil tercih edilmiştir. 

Kaynakça

Aksan, D. (1996). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.

Aksan, D. (2002). Anadilimizin Söz Denizinde (1. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Aksoy, Ö. (2017). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.

Aktaş, E. (2016). Okuma Eğitimi Açısından Sevim Ak’ın Çocuk Öykülerinde Söz Varlığı. Milli Eğitim Dergisi, 45(210), 539-562.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.

Gültekin, A. (2011). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazıları. İstanbul: Erdem Yayınları.

Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü (1. Basım). Ankara: TDK Yayınevi.

Oğuzkan, A. F. (2013). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özbaşı, S. (2016). Zeynep Cemali’nin Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Sözvarlığı Öğeleri Açısından İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Sever, S. (2015). Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü. Ankara: Tudem Yayınları.

Sever, S. (2017). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Tudem Yayınları.

Sever, S. ve Karagül, S. (2014). Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi. Folklor/Edebiyat, (77), 173-188.

Şimşek, T. (2016). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük (10. Basım). Ankara: TDK Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

141348 37577

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAFIZA OYUNLARI İLE HAFIZA OYUNLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif SAYGI, Çiğdem ALKAŞ ULUSOY

AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ali ÇEKİÇ, Ahmet BUĞA, Aykut KUL, Gülsüm ŞAP

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

Işıl TERZİOĞLU, Orhan CURAOĞLU, Ahmet YIKMIŞ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YY. BECERİLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN KULLANABİLECEKLERİ ARAÇLAR HAKKINDA FARKINDALIKLARI VE YETERLİK ALGILARI

Seher YALÇIN

SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Keziban TEKŞAN, Enes ÇİNPOLAT, Burak ÇELENK, Tuğçe GÜNEŞ

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARINDA DOĞA ALGISI

Nilüfer KÖŞKER

BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan Şevki AYVACI, Dilek ÖZBEK, Sinan BÜLBÜL

ORTAOKUL 7. SINIF MATEMATİK DERSİNDE KUANTUM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞ ÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNE VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ

Bahar BAKIR, Sevda KOÇ AKRAN

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa DEMİR, Süleyman Nihat ŞAD

DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ