Özel Eğitim Öğretmenlerinin İhtiyaç Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin ihtiyaç doyumu düzeylerini cinsiyet, yaş, meslekte çalışma yılı, çocuğu olup olmama ve idari görevin olup olmaması değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmaya çeşitli illerde çalışan 39 erkek, 83 kadın toplam 112 özel eğitim öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verileri İhtiyaç Doyumu Ölçeği ve demografik bilgi formu ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde T-testi ve Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Yapılan analizlere göre cinsiyet, yaş, meslekte çalışma yılı, çocuğu olup olmama ve idari görevin olup olmaması değişkenlerine göre özel eğitim öğretmenlerinin ihtiyaç doyumu düzeyi anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak bazı önerilerde bulunulmuştur

The Analysis of Need Satisfaction Levels of Special Education Teachers According to Some Variables

The aim of this research is to examine need satisfaction levels of on special education teachers according to some demographic variables such as gender, age, years of study, having kid or not, having administrative duty or not. 39 male and 83 female, total 112 special education teachers who work in several cities in Turkey has been participated in this research. Data were collected with "Need Satisfaction Scale" and demographic information form. T-test and Mann-Whitney U Test techniques were used to analyze the data. According to the analysis, there is no significant difference on need satisfaction according to all of the variables. Based on research results, some suggestions were given

Kaynakça

Arslanoğlu, E., Tekin, M., Arslanoğlu, C. ve Özmutlu, İ.(2010). Voleybol hakemlerinin çeşitli değişkenlere göre kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 985-995.

Baard, P.P., Deci, E.L. ve Ryan, R.M. (2004). Intrinsic need satisfaction: A motivational basis of performance and well-being in two work settings. Journal of Applied Social Psychology, 34, 2045-2068.

Bayraktar, G., ve Kuru, E.(2007). Güreş hakemlerinin temel psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 27-39.

Büyüköztürk, Ş.(2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi

Blais, M. R., & Briere, N. M. (1992). On the mediational role of feelings of selfdetermination in the workplace: Further evidence and generalization. Unpublished manuscript, University of Quebec at Montreal, Montreal, Canada.

Cihangir-Çankaya, Z. (2005). Öz belirleme modeli: Özerklik desteği, ihtiyaç doyumu ve iyi olma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Cihangir-Çankaya, Z. (2009). Öğretmen adaylarında temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve iyi olma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (3). 691-711.

Çokluk, O. (2003). Orgutlerde Tukenmislik. Elma, C., Demir, K. (Ed.) (2003). Yonetimde Cagdas Yaklasımlar icinde (109-134) Ikinci Baskı, , Ankara: Anı Yayıncılık.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester: University of Rochester Press.

Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C. ve Leone, D. R. (1994). Facilitating internalization: The self-determination theory perspective. Journal of Personality, 62, 119- 142.

Deci, E. L., Koestner, R. ve Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 627–668.

Girgin, G., ve Baysal, A. (2005). Tukenmislik sendromuna bir ornek: Zihinsel engelli ogrencilere egitim veren ogretmenlerin mesleki tukenmislik duzeyi. TSK Koruyucu Hekimlik Bulteni, 4 (4), 172-187

Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further examining the American Dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280-287.

Kasser, T. (2002). The high price of materialism. London: MIT Press.

Kasser, V. M., & Ryan, R. M. (1999). The relation of psychological needs for autonomy and relatedness to health, vitality, well-being and mortality in a nursing home. Journal of Applied Social Psychology, 29 (5) , 935-954.

Murray, H. A. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford University Press.

Reis H.T., Sheldon K.M., Gable S.L., Roscoe J. ve Ryan R.M.(2000). Daily well-being: Role of autonomy, competence and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26 (4), 419-435.

Sarı, İ., Yenigün, Ö., Altıncı, E.E. ve Öztürk, A.(2011). Temel psikolojik ihtiyaçların tatmininin genel öz yeterlik ve sürekli kaygı üzerine etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (4), 149-156.

Sucuoğlu, B., ve Kuloglu, N. (1996). Özürlü çocuklarla çalışan öğretmenlerde tükenmişliğin değerlendirilmesi, Türk Psikoloji Dergisi, 10 (36), 44-60.

Williams, G. C., & Deci, E. L. (1996). Internalization of biopsychosocial values by medical students: A test of self-determination theory. Journal of Personality and Social Psychology, 70,767-779.

Williams, G., Cox, E., Hedberg, V. ve Deci, E.(2000). Extrinsic life goals and health risk behaviours in adolescents. Journal of Applied Social Psychology, 30 (8), 1756- 1771.

146918 38566

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Motivasyonları

Hasan Said TORTOP, Volkan KOÇAK, Muradiye ACAR, Esra ORUÇ, Hürü CANÖZ, Bahar KAPUSUZ, Emrah ÇOŞKUN

Down Sendromu Olan Çocuklarin Temel Kavramlari ile Ortalama Sözce Uzunluklari Arasindaki İlişki

Ayfer YILDIRIM, Pınar EGE

Yetersizliği Olan Çocuklar, Aile ve Aile Eğitimi: Kavramsal ve Uygulamaya Dönük Gelişmeler

Murat DOĞAN

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Hizmetiçinde Yetiştirilme Düzeyleri

Osman YILDIRIM, Nezir ÜNSAL, Bahtiyar TOLUNAY

Şemaya Dayalı Problem Çözme Stratejisinin Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Problem Çözme Performanslarına Etkisi

Alpaslan KARABULUT, Ahmet YIKMIŞ, Hakan ÖZAK, Havva KARABULUT

Özel Eğitim Üzerine Yapılan Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Sunay YILDIRIM DOĞRU, Özge ÖZLÜ, Cansu KANÇEŞME, Süleyman DOĞRU

Otizmi Olan Öğrencilere Okuma-Yazma Öğretme Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri

Özge ELİÇİN, Ahmet YIKMIŞ

Öğretmen Adaylarının Zihin Engelli Birey Kavramına Yönelik Algıları

Hasan Said TORTOP, Büşra KANDEMİR, Ömer Ensar KAYA, Fazilet DEMİR

NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı Hafta Sonu Özel Grupları

Necate BAYKOÇ, Duygu AYDEMİR

Özel Eğitim Alaninda Çalişan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Yaşam Doyumlarinin İncelenmesi

Hıdır AYDEMİR, İbrahim H. DİKEN, Ahmet YIKMIŞ, Veysel AKSOY, Osman ÖZOKÇU