ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE OYUN VE ŞARKIYI KULLANMA DURUMLARI

Öz Araştırmanın amacı,özel eğitim öğretmenlerinin, ders içi etkinliklerinde oyun ve şarkıyı kullanmadüzeylerinin belirlenmesidir. Bu ders içi etkinlikler; Matematik, HayatBilgisi, Okuma-Yazma dersleri ve akademik olmayan becerilerin öğretimi ileilgili derslerle sınırlandırılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırmayöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışmagrubunu, gönüllü olarak katılmak isteyen 2015-2016 eğitim-öğretim yılında görevyapan özel eğitim öğretmenleri oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmışgörüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verileriçerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Görüşmelerdeki sorulara verilenyanıtlara göre betimsel indeksler, temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Temalar vekodlar ile ilgili uzman görüşü alındıktan sonra verilerin raporlaştırılmasısağlanmıştır. Araştırma bulguları tablolar halinde verilip yorumlanmıştır.Yapılan araştırmada öğretmenlerin akademik ve akademik olmayan becerilerinöğretiminde oyun ve şarkıyı kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Oyun ve şarkı, özel eğitim

Kaynakça

Artan, İ. (2001). Engelli çocukların eğitiminde etkili bir teknik: müzik. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2), 43-55.

Crncec, R., Wilson, S. J. & Prior, M. (2006). The Cognitive and academic benefits of music to children: facts and fiction. Educational Psychology, 26 (4), 579-594. Doi: 10.1080/01443410500342542

Çadır, D. (2008). Zihinsel engelli öğrenciler için müzik terapi yöntemine göre hazırlanan sosyal beceri öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Çadır, D. ve Avcıoğlu, H. (2013). Zihinsel engelli öğrenciler için müzik terapi yöntemine göre hazırlanan sosyal beceri öğretim programının etkililiği. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 2 (1), 46-63.

Çakır-Doğan, C. (2011). Türkiye’deki ilköğretim düzeyindeki eğitilebilir zihinsel engelliler için müzik eğitiminin durumu ve öğretim programı model önerisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çelik, P., Sarı, M. M. ve Yıldırım-Doğru, S. (2015). Türkiye’de ve Avrupa’da 2000-2013 Yılları Arasında Özel Gereksinimli Çocuklarla ilgili yapılmış olan müzik eğitimi çalışmalarının değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 10-28.

Çilden, Ş. (2001). Müzik, çocuk gelişimi ve öğrenme. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21(1), 1-8.

Daveson, B. & Edwards, J. (1998). A role for music therapy in special education, International Journal of Disability, Development and Education, 45 (4), 449-457. Doi:10.1080/1034912980450407

Dikici, A. (2002). Orff tekniği ile verilen müzik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dinçer, M. (2008). İlköğretim okullarında müziklendirilmiş matematik oyunlarıyla yapılan öğretimin akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Duffy, B. & Fuller, R. (2000). Role of music therapy in social skills development in children with moderate ıntellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 13, 77-89.

Güven, E. ve Tufan, E. (2010). Kaynaştırma sınıflarında işbirlikli öğrenme yöntemi ile müzik dersleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 557-57.

Havlat, J. J. (2006). The effects of music therapy on the ınteraction of verbal and non-verbal skills of students with moderate to severe autism. Master of Arts in Special Education. California StateUniversity, San Marcos.

Humpal, M. (1991). The effects of an ıntegrated early childhood music program on social ınteraction among children with handicaps and their typical peer. Journal of Music Therapy, XXVIII (3), 161-177.

Kırşehirli, M. (2011). Zihinsel engelli çocuklara özbakım becerilerinin şarkı yoluyla öğretilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Kim, J., Wigram, T. & Gold, C. (2008). The effects of ımprovisational music therapy on joint attention behaviors in autistic children: a randomized controlled study. Journal of Autism Development Disorders, 38:1758–1766. Doi 10.1007/s10803-008-0566-6.

Kurtuldu, M. K. (2010). Öğrenme güçlüğünde küçük şarkıların kullanımı – öğrenme güçlüğü olan bir öğrenciyle örnek çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 3, Article Number:D0023.

Malkoç, T. ve Ceylan, F. (2011). Okul öncesi dönem işitme engelli çocukların müzik eğitimi etkinliklerinde dikkat eksikliğini geliştirme becerisine ait inceleme. Ankara: Siyasal Kitabevi. ISBN: 978-605-5782-62-7

Meadows, T. (1997). Music Therapy For Children With Severe And Profound Multiple Disabilities: A Review of Literature. The Australian Journal of Music Therapy, 8, 3-17.

MEB, (2006). İlköğretim müzik dersi öğretim programı, Ankara.

Özeke-Kocabaş, E. ve Özeke, S. (2012). Usıng musıc and musıcal actıvıtıes ın specıal educatıon: developments in Turkey. International Online Journal of Primary Education, 1 (1), 73-79.

Öztosun, Ö. (2002), ‘‘İlköğretim okullarında müziklendirilmiş fişlerle yapılan eğitimin ilkokuma öğretimine etkisi’’. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi, Ankara.

Pelitteri, J. (2000). Music Therapy in the Special Education Setting. Journal Of Educatıonal and Psychologıcal Consultatıon, 11(3&4), 379–391.

Reitman, M. R. (2005). Effectiness of music therapy ınterventions on joint attention children diagnossed with autism:a pilot study. Florida: Carlos Albizu University.

Salmon, S. (2012). Inclusion and Orff Schulwerk. THE ORFF ECHO, 12-18.

Soylu, Y. (2001), “Matematik derslerinin öğretiminde (1. devre 1,2,3,4,5. sınıf) başvurulabilecek eğitici-öğretici oyunlar”. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilimdalı, Erzurum.

Stephenson, J. (2006). Music Therapy and the Education of Students with Severe Disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 41(3), 290–299.

Turan, D. (2006). Özel eğitimde müzikten yararlanmada karşılaşılan sorunlarla ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Whitehead, B. (2001), “The effect of music-intensive intervention onmathematics scores of middle and high scool students.” Capella University; Unpublished PhD disertation.Yıldırım, P. ve Albuz, A. (2010). Zihinsel engelli çocuklara kavram öğretiminde müziğin kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. E- Journal of New World Sciences Academiy.

180081 51286

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE OYUN VE ŞARKIYI KULLANMA DURUMLARI

Ahmet YIKMIŞ, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Mehtap KOT, Burcu AKTAŞ

ÇOCUKLARIN İKİNCİ DİL KAZANİM SÜREÇLERİ: KAPSAMLI BİR LİTERATÜR TARAMASI

Şeyda Deniz TARIM

OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOSTRES ALGILARI İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Damla ÇETİN, Tuncer BÜLBÜL

PROAKTİF KİŞİLİĞİN ÖZNEL ZİNDELİK İLE MERAK ARASINDAKİ İLIŞKİDE ARACILIK ETKİSİ

Eyüp ÇELİK, Pınar TOPÇUOĞLU

ÜSTÜN ZEKÂLI VE NORMAL ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

İbrahim BAYAZIT, Nihat KOÇYİĞİT

TÜRKİYE'DE ULUSAL NOTA YAYINCILIĞI VE MÜZİK KİTAPLARI: 2016 BAŞLARINDA GENEL DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Süleyman TARMAN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet Ali DOMBAYCI, Orhan ERCAN

ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİ AİLELERİNİN BİLSEM BİYOLOJİ PROJE ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Murat ÖZARSLAN, Gülcan ÇETİN, Osman YILDIRIM

CEDAW ÖNCESİ VE SONRASI ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FAKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa KÜKRER, İbrahim KIBRIS

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KOPYA ÇEKME TUTUMLARI

Mustafa ADIBATMAZ, Fatma Betül KURNAZ