ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Öz Bu çalışma, 2017 yılındagüncellenmiş ortaokul matematik dersi öğretim programında yer alan kazanımlarınyenilenmiş Bloom Taksonomisine göre bilişsel ve bilgi düzeyine görederinlemesine incelemek amacıyla yapılmıştır. Verilerin analizi için dokümananalizi yöntemi kullanılmıştır. Ortaokul matematik öğretim programı kapsamında215 kazanım üç araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Kazanımlarındeğerlendirilme süreci, ortak görüşe varma, bireysel değerlendirme,karşılaştırma olmak üzere üçlü döngü şeklinde devam etmiştir. Yenilenmiş BloomTaksonomisine göre yapılan analiz sonucunda; bilişsel süreç boyutu açısındankazanımların anlama ve uygulama basamaklarında, bilgi boyutu açısından isekavramsal ve işlemsel bilgi basamaklarında ağırlıkta olduğu belirlenmiştir.Ayrıca kazanımlar sınıf seviyesi ve öğrenme alanlarına göredeğerlendirildiğinde, kazanımların bilişsel süreç boyutu açısından kısmenbenzerlik gösterdiği; bilgi boyutu açısından da farklılık gösterdiği sonucunavarılmıştır. 

Kaynakça

Akınoğlu, O. (2005). Türkiye’de uygulanan ve değişen eğitim programlarının psikolojik temelleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 31-46.

Anderson, L.W. (2005). Objectives, evaluation and the ımprovement of education. Studies in Educational Evaluation, 31, 102-113.

Anderson, L.W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of bloom's taxonomy of educational objectives. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Anderson, L.W., & Krathwohl, D. R. (2010). (Çeviren: D.A. Özçelik). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama (Kısaltılmış basım). Ankara: Pegem Akademi.

Arı, A. (2011). Bloom’un gözden geçirilmiş bilişsel alan taksonomisinin Türkiye’de ve uluslararası alanda kabul görme durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 749-772.

Aslan, E. (2011). İlköğretim beşinci sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan tahmin becerisi ve bu becerinin kazandırılması sırasında karşılaşılan durumların öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Babadoğan, C., & Olkun, S. (2006). Program development models and reform in Turkish primary school mathematics curriculum. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. [Online]: http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/default.htm.

Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (Genişletilmiş 4. basım). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık.

Bal, P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17)1, 53-68.

Başkaya, A. (2016). 4+4+4 eğitim sistemi ile yeniden düzenlenen ortaokul matematik programı hakkında öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Baykul, Y. (2011). İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5. Sınıflar). Pegem Akademi: Ankara

Bekdemir, M., Selim, Y. (2008). Revize edilmiş Bloom Taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 185-196.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals–Handbook I: Cognitive domain. New York: McKay.

Bulut, M. (2007). Curriculum reform in Turkey: A case of primary school mathematics curriculum. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3 (3), 203-212.

Bümen,. T.,B.(2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.

Bowen, A. G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Chiu, M. S., & Whitebread, D. (2011). Taiwanese teachers’ implementation of a new ‘constructivist mathematics curriculum’: How cognitive and affective issues are addressed. International Journal of Educational Development, 31(2), 196-206.

Çetin, D. (2010). İlköğretim 1. sınıf matematik programına yönelik öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Danişman, Ş., Karadağ, E. (2015). Öğrenme alanları ve kazanımlar bağlamında 2005 ve 2013 beşinci sınıf matematik öğretim programlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education,(6),3 380-398.

Delil, A., Tetik, B. Y. (2015). 8. Sınıf Merkezi Sınavlardaki Matematik Sorularının Tımss-2015 Bilişsel Alanlarına Göre Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 165-184.

Demirel, Ö.(2010).Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Pegem Akademi. Ankara.

Duru, A., Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38, 67-81.

Evirgen, O. (2014). İlköğretim 7. sınıf matematik öğretim programında zor olarak algılanan konular ve öğretmen, öğrenci görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Ersoy, Y. (2006). İlköğretim matematik öğretim programındaki yenilikler-1: Amaç, içerik ve kazanımlar. İlköğretim Online, 5(1), 30-44.

Halat, E. (2007). Yeni İlköğretim matematik programı (1-5) ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Akü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1),64-88.

Handal, B., & Herrington, A. (2003). Mathematics teachers’ beliefs and curriculum reform. Mathematics education research journal, 15(1), 59-69.

Güzel, İ., Karataş, İ., Çetinkaya, B.(2010). Ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education,1(3), 309-325.

İncikabı, L., Mercimek, O., Ayanoğlu, P., Aliustaoğlu, F., & Tekin, N. (2016). Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının TIMSS Bilişsel Alanlarına Göre Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1149-1163.

İskenderoğlu, T., & Baki, A. (2011). İlköğretim 8. sınıf matematik ders kitabındaki soruların PISA matematik yeterlik düzeylerine göre sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 287-300.

Kaplan, Z., Baran, T.,& Hazer, Ö. (2013). İlköğretim matematik 6-8 öğretim programında hedeflenen davranışların bilişsel süreçler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 347-366.

Keleş, Ö., Haser, Ç., & Koç., Y. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim matematik dersi programı hakkındaki görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3),715 -736.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.

MEB. (2005). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul). Ankara: MEB Basımevi.

MEB. (2017). 1-8 Matematik dersi öğretim programı. Ankara: MEB Basımevi.

Miles, B., M., & Huberman, A., M. (1994). Qualitative data analysis (21 Ed.). London: Sage Publication.

OECD, 2003. The PISA 2003 assessment framework: mathematics, reading,science and problem solving knowledge and skills. Paris: OECD Publications.

Özçelik, D.A (2010). Eğitim programlar ve öğretim. Pegem Akademi: Ankara

Özdemir, S. M., Altıok, S., & Baki, N. (2015). Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sosyal bilgiler öğretim programı kazanımlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 363-375.

Smith, G.H., Wood, L.N., Coupland, M., Stephenson, B., Crawford, K., &Ball, G. (1996). Constructing mathematical examinations to assess a range of knowledge and skills. International Journal of Mathematical. Education Science and Technology, 27(1), 65-77.

Taş, U. E., Arıcı, Ö., Ozarkan, H. B., & Özgürlük, B. (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu. Ankara: MEB.

Törnroos, J. (2005). Mathematics textbooks, opportunity to learn and student achievement. Studies in Educational Evaluation, 31(4), 315-327.

Türk Dil Kurumu. (2017). Büyük Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts sayfasından 20.08.2017 tarihinde erişilmiştir.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.

Yücel, C., Karadağ, E., & Turan, S. (2013). TIMSS 2011 ulusal ön değerlendirme raporu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi I, Eskişehir.

Zorluoğlu, D. L., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2016). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 260-279.

180041 51279

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN DÖNÜTLERİNİN BİÇİMLENDİRMEYE YÖNELİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

Naci BAYRAK, Salih DOĞAN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Zehra Saadet FIRAT, Çağlayan DİNÇER

ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ

Esin BAĞCAN BÜYÜKTURAN

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

Münevver BAŞMAN, Müge ULUMAN, Emine Burcu TUNÇ

THE EFFECTS OF CLUSTERING NEW WORDS IN SEMANTIC, THEMATIC OR UNRELATED SETS IN TEACHING VOCABULARY TO EFL LEARNERS

Mustafa SARIOĞLU, Özgür YILDIRIM

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Mahmut ÇİTİL, Tamer KARAKOÇ, Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT

GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ceylan AYDOĞDU, Asuman ŞAHAN, K. Alparslan ERDEM

İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Taner ALTUN, Ahmet GÜLAY, Pembe Başak SİYAMBAŞ MAZLUM

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ÇEVİK, Şenol ORAKCI, Osman AKTAN, Çetin TORAMAN, Burak AYÇİÇEK