Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Bu çalışmada mobinge maruz kalan öğretmenler beş aşamalı bir içerik analizi yoluyla incelenmektedir. Araştırma verileri, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Eskişehir ilindeki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden toplanmıştır. Ön görüşme sonucunda 10 öğretmen mobinge maruz kaldığını ifade etmiştir. Okullarda, özellikle mesleki yaşamlarının ilk yıllarında mobinge maruz kalmış olan öğretmenlerin önemli bir kısmının, o dönemlerde yaşamakta oldukları şeyin mobing olduğunun farkında olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında mağdurların mobingle en çok, mesleki yaşamlarının ilk yıllarında karşılaştıkları ve bu davranışlara karşı görmezden gelme, hiçbir şey yapmama veya tayin isteme gibi pasif yöntemlere başvurdukları görülmüştür. İlk yıllarda maruz kalınan mobing sürecinde, özellikle saldırganın yönetici pozisyonunda olduğu durumlarda saldırgan davranışlar, mağdur tarafından ataerkil toplum yapısındaki otoriter/sert baba imgesi ile eşitlenmekte ve çoğu zaman göz yumulmaktadır. Bu ise öğretmenliğin başlangıcında, mobing konusundaki farkındalık eksikliğine, mağdurlara yönelik destek sistemlerinin yoksunluğuna ve kimi yapısal sorunlara işaret etmektedir

Insights of Teachers Who Were Exposed to Mobbing in Educational Organizations in the Scope of Coping Strategies (The Sample of Eskişehir)

...

Kaynakça

Altunay, E., Oral, G. ve Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim kurumlarında mobing uygulamalarına ilişkin nitel bir araştırma. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80.

Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi, teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal.

Davenport, N., Schwartz, R. D. and Elliott, G. P. (2005). Mobing: emotional abuse in the american workplace (3. Baskı). Iowa: Civil Society Publishing.

Deniz, D. (2012). Mobing: işyerinde yıldırma. İstanbul: Fam.

Duffy, M. and Sperry, L. (2012). Mobing: causes, consequences, and solutions. New York: Oxford University.

Einarsen, S. (2000). Harashment and bullying at work: a review of the scandinavian approach. Agression and Violent Behaviour, 13(4), 379-401.

Konaklı, T. (2011). Üniversitelerde yıldırma ve kültürel değerlerin yıldırma ile başa çıkma yaklaşımlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Kuckartz, U. (2014). Qualitative text analyses: a guide to methods, practice & using software. London: Sage.

Lewis, S. E. and Orford, J.(2005). Women’s experiences of workplace bullying: changes in social relationships. Journal of Community & Applied Social Psychology, 15, 29–47.

Leymann, H. (1990). Mobing and physchological terror at workplaces. Violence and Victims. Cilt: 5, Sayı:2.

Leymann, H. (2000). The Mobing Encyclopedia: Why Does Mobing Take Place? 10.11.2014 tarihinde http://www. leymann. se/ English/ 12310E.HTM adresinden alındı.

Namie, G. and Namie, R. (2009). The bully at work: what you can do to stop the hurt and reclaim your dignity on the job. Naperville: Sourcebooks.

Şimşek Ertek, S. (2009). Yıldırma ve yıldırma mağdur öğretmenler üzarine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.

Tınaz, P. (2011). İşyerinde psikolojik taciz: mobing. (3. Baskı). İstanbul: Beta.

Toker Gökçe, A. (2012). Mobbıng: iş yerinde yıldırma özel ve resmi ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma; mobing: a study on public and private school teachers and school administrator. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 272-286.

Tomlinson, E. C., Thompson H. J., Bockanic, W. N. (2013). Workplace bullying: Remedies for victims. In: Lipinski, J., & Crothers, L. M. (Eds). Bullying in the workplace: Causes, symptoms, and remedies (ss. 291-304). New York: Routledge

Uğurlu, C. T., Çağlar, Ç., Güneş, H. (2012). Ortaöğretim okullarında yıldırma (mobing) davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(4), 718-749

Yıldırım, F. & Eken, M. (2014). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik yıldırma davranışlarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 13-31.

186491 53439

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN VE ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)

Ersin ŞAHİN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI BOYUTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

Eda ERDAŞ, Pelin AKSÜT, Fatih AYDIN

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DERSHANE DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mukadder BOYDAK ÖZAN, Hakan POLAT, Seda GÜNDÜZALP, Zübeyde YARAŞ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ÖZERKLİK VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Serhat Armağan KÖSEOĞLU, Ayşegül ERÇEVİK

Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL

Ergenlerin Okula Yönelik Öfke Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Arzu ÖZYÜREK, İsa ÖZKAN

Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Esra TURHAN, Sally NEUMANN, Engin DİLBAZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARI, BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARI VE DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ersin ŞAHİN, Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Cevat ELMA, Eda BÜTÜN