OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA SÜRECİNDE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR

Öz Bu araştırmanın amacı, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma sürecine ilişkin yaptıklarının belirlenmesidir. Bu amaçla, 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde Bolu ili merkezinde bulunan resmi ilköğretim okullarında görev yapan, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan 6 okulöncesi öğretmeninin görüşlerini belirlemek üzere yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma sürecinde, kaynaştırma öğrencisi gelmeden önce hazırlıklar yaptıkları, bilgi edinmek amacıyla farklı kaynaklardan destek aldıkları, sınıf içi etkinliklerde, yöntem ve tekniklerin kullanımında çeşitli uyarlamalar yaptıkları, öğretim öncesi ve sonrası değerlendirmelerde bulundukları belirlenmiştir.  Çeşitli çalışmalar yaptıkları ancak bu çalışmaların sınırlı olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencisi ve kaynaştırma sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi gereksinimlerinin olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

Anılan, H. ve Kayacan, G. (2015). Sınıf öğretmenlerinin gözüyle kaynaştırma eğitimi gerçeği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 74 – 90.Aral, N. ve Gürsoy, F. (2007). Özel eğitim gerektiren çocuklar ve özel eğitime giriş. İstanbul: Morpha Yayıncılık.

Batu E. S. (2000). Kaynaştırma, destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri. Özel Eğitim Dergisi, 2(4),35 – 45.

Batu, S., Kırcaali-İftar, G., ve Uzuner, Y. (2004). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi, 5(2) 33-50.

Buysse, V., Wesley, P. V.,& Keyes, L. (2006).Implementing early childhood ınclusion: barrier and support factors. Early Childhood Research Quarledy, 13(1), 169-184.

Cole, K. N:,Mılls, P. E., Dale, P. S. & Jenkıns, J. R. (1991). Effects of preschool ıntegration for children with disabilities. Exceptional Children, 58(1), 36-45.

Çelik, İ. ve Eratay, E. (2007). Kaynaştırma sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin sınıflardaki zihin engelli öğrencilere yönelik pekiştireç ve ceza uygulamalarının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 7(1), 47-63.

Dikici Sığırtmaç, A., Hoş, G. ve Abbak, B. S. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlara yönelik kullandıkları çözüm yolları ve önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12(4), 205-223.

Ekşi, K. (2010). Sınıf öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili tutumlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Frances Hanline, M. (1993). Inclusion of preschoolers with profound disabilities: an analysis of children's ınteractions. JASH, 18(1), 28-35.

Jenkıns, J. R., Speltz, M. L. & Odom, S. L. (1985). Integrating normal and handicapped preschoolers: effects on child development and social ınteraction. Exceptional Children, 52(1), 7-17.

Kargın, T. (2004). Baş makale: Kaynaştırma: tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi, 5(2) 1-13.

Kaya, İ. (2005). Anasınıfı Öğretmenlerinin Kaynaştırma (Entegrasyon) Eğitimi Uygulamalarında Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kırcaali-İftar, G. (1992). Kaynaştırma becerileri öz-değerlendirme aracı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 119-130.

Koçyiğit, S. (2015). Anasınıflarında kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen-rehber öğretmen ve ebeveyn görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 391-415.

Küçük-Doğaroğlu, T., ve Bapoğlu-Dümenci, S., S. (2015). Sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ve erken müdahale hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale”, Sözlü Bildiri.

Metin, E. N. (2011). Kaynaştırma. Necate Baykoç (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim içinde (s. 87-104). Ankara: Eğiten Kitap.

Metin, N. (1992). Okul öncesi dönemde özürlü çocuklar için kaynaştırma programları. Özel Eğitim Dergisi, 1(2), 34-36.

Nizamoğlu, N. (2006). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarındaki yeterlilikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Bolu.

Odluyurt, S. ve Batu, E. S. (2009). Okul öncesi dönemdeki kaynaştırmaya hazırlık becerilerinin öğretmen görüşlerine ve alanyazın taramasına dayalı olarak belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1819-1851.

Odom, L. S. & McEvoy, M. A. (1990). Mainstreaming at the preschool level: potential barriers and tasks for the field. Topıcs in Early Chıldhood Specıal Educatıon,10(2), 48-61.

Odom, S. L. & Diamond, K. E. (1998). Inclusion of young children with special needs in early childhood education: the research base. Early Childhood Research Ouarlerly, 13(1), 3-25.

Odom, S. L. (2000). Preschool ınclusion: what we know and where we go from here. Topıcs ın Early Chıldhood Specıal Educatıon, 20 (1), 20-27.

Okyay, Ö. (2006). Sınıfında engelli çocuk bulunan ve bulunmayan okul öncesi öğretmenlerinin engelli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özdemir, H. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Sucuoğlu, B. (2004). Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları: yayınlar/araştırmalar(1980-2005). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi, 5(2) 15-23.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen Karasu, F., Demir, Ş. ve Akalın, S. (2014). Inclusive preschool teachers: their attitudes and knowledge about ınclusion. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 5(2), 107-128.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen Karasu, F., Demir, Ş. ve Akalın, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1467-1485.

Temel, Z. F. (2000). Okul öncesi eğitimcilerin engellilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, 148 – 155.

Vural, M. ve Yıkmış, A. (2008). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin öğretimin uyarlamasına ilişkin yaptıkları çalışmaların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2).