ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI YAKLAŞIMI TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin eğitim programına yönelik yaklaşımlarını belirlemektir. Bu bağlamda, öğretmenlerin eğitim programına karşı yönelimleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmada, öğretmenlerin program yönelimlerini belirleyebilmek için betimsel tarama deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki bir şehir merkezinde görev yapan 203 öğretmenden oluşturmaktadır. Bu araştırmada, öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla Baş (2013) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercihleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin sorun ve öğrenci merkezli program yaklaşımlarını konu merkezli tasarıma göre daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin program tasarım tercihleri arasında anlamlı bir farklılık görülürken, mezun olunan fakülte türü, kıdem ve görev yapılan okul türü değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık görülmediği ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Ashour, R., Khasawneh, S., Abu-Alruz, J., & Alsharqawi, S. (2012). Curriculum orientations of pre-service teachers in Jordan: A required reform initiative for professional development. Teacher Development, 16 (3), 345–360.

Aygören, F. ve Saracaoğlu, A. S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (34), 194-223.

Baş, G. (2013). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercih ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 (2), 965-992.

Bay, E., Gündoğdu, K., Dilekçi, D., Ozan, C ve Özdemir, D. (2011). Investigation of elementary prospective teachers' curriculum approaches: Ataturk University Case. Paper presented at II. International Education Curriculum and İnstruction Congress. Abant İzzet baysal University, Bolu.

Behets, D., ve Vergauwen, L. (2004). Value orientations of elementary and secondary physical education teachers in Flanders. Research Quarterly For Exercise and Sport, 75 (2), 156-164.

Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Brown, M. M. (1980). What is home economics education? Minneapolis, MN: Department of Vocational and Teacher Education, University of Minnesota.

Carroll, W. (1997). Technology and teachers’ curriculum orientations. Educational Horizons, 75(2), 66-72.

Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and concep­tions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.

Cheung, D., & Ng, P. H. (2000). Science teachers’ beliefs about curriculum design. Research in Science Education, 30 (4), 357-375.

Cheung, D., & Wong, H. W. (2002). Measuring teacher beliefs about alternative curriculum designs. Curriculum Journal, 13 (2), 225–248.

Crummey, M. A. (2007). Curriculum orientations of alternative education teachers. Unpublished doctoral dissertation, University of Kansas the Graduate School, Kansas.

Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. (8. bs). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2011). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.

Devlin, M (2006). Challenging accepted wisdom about the place of conceptions of teaching in university teaching improvement. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 18 (2) 112-119.

Diamond, R.M. (2008). Designing and Assessing Courses and Curricula: A practical Guide. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Dusenbury, L., Brannigan, R., Falco, M., & Hansen, W. B. (2003). A review of research on fidelity of implementation: Implications for drug abuse prevention in school settings. Health Education Research, 18(2), 237-256.

Eisner, E. W., & Vallance, E. (1974). Conflicting conceptions of curriculum. Berkeley, CA: Mc Cutchan.

Ennis, C. D., & Zhu, W. (1991). Value orientations: A description of teachers’ goals for student learning. Research Quarterly for Exercise and Sport, 62, 33– 40.

Eren, A. (2010). Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), 379-388.

Fenstermacher, G. D., & Soltis, J. F. (1986). Approaches to teaching. New York: Teacher’s College, Columbia University.

Geçitli, E. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin uygulanan öğretim programlarına ilişkin yönelimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Handal, B. ve Herrington, A. (2003). Mathematics teachers beliefs and curriculum reform. Mathematics Education Research Journal, 15 (1), 59-69.

Hasweh, M. Z. (2003). Teacher accommodative change. Teaching and Teacher Education, 19, 421-434.

Horn, N. (2011). Curriculum orientation of virtual teachers: A basic interpretive study of secondary teachers’ development of curriculum orientations. In M. Koehler, & P. Mishra, (Eds.), Proceedings of society for information technology and teacher education international conference (pp. 1857-1860). Chesepeake, VA: AACE.

Jax, J. A. (1986). Home economics curriculum frameworks. Illinois Teacher, 32 (5), 105-108.

Jackson, P. W. (1992). Handbook of research on curriculum. New York: Macmillan.

Jenkins, S.B. (2006). Measuring teacher beliefs about curriculum orientations using the modified-curriculum orientations inventory. Doctoral dissertation, The University of Kansas.

Jenkins, S. B. (2009). Measuring teacher beliefs about curriculum orientations using the modified-curriculum orientations inventory. The Curriculum Journal, 20 (2), 103-120.

Kamil, D., Jamin, A.,& Yusuf, M. (2013). Curriculum orientation and teaching conception among islamic elementary public school teachers in Indonesia: A Rasch Analysis Approach. Asia Pacific Collaborative Education Journal, 9 (1), 160-174.

Karakuş, M. (2006). Öğretmen yetiştirmede felsefenin yeri ve önemi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (31), 79-85.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Klein, D. S. R. (1977). Needed: Educational philosophy as a guide for decision-making in the public schools. Educa­tion, 97 (3), 290-293.

Korkmaz, İ. (2007). Eğitim programı: Tasarımı ve geliştirilmesi. A. Doğanay (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde ( s. 2-34). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Lee, J.C.K., B. Adamson, & J.C. Luk. (1995). Curriculum orientation and perceptions of English language instruction in pre-service teachers. Paper presented at the International Teacher Education Conference, Hong Kong.

Lichty, M.E., & Johnson, M. (2006). Follow-up study: The examination of teaching beliefs and its influence on curriculum orientation decisions. Journal of Family and Consumer Sciences Education, 24 (2), 36-50.

Lumpe, A. T., Haney, J. J., & Czerniak, C. M. (1998). Science teacher beliefs and intentions to implement sci­ence-technology-society (STS) in the classroom. Journal of Science Teacher Education, 9, 1-24.

McNeil, J. D. (1996). Curriculum: A comprehensive introduction. (5th ed.). New York, NY: Harper-Collins.

Miller, J. P. (1983). The Educational Spectrum: Orientations to Curriculum. New Y ork: Longman.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (1993). Curriculum: Foundations, principles and issues. (2nd ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2009). Curriculum: foundations, principles and issues. (5th Ed.). New Jersey: Pearson Education Inc.

Ornstein, A.C, & Hunkins, F.P. (2014). Eğitim programı. (Çev. Asım Arı). Konya: Eğitim Yayınevi.

Pajares, M. (1992). Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning up a Messy Construct. Review of Educational Research, 3, 307-332.

Rose, J. S., & Medway, F. J., (1981). Measurement of teachers’ beliefs in their control over student outcome. Journal of Educational Research, 74, 185-190.

Ryu, S. (1998). Curriculum orientations of professional teaching practices reported by Korean secondary school home economic teachers and teacher educators. Dissertation., ProQuest Research Library.

Samuelowicz, K., & Bain, J. D. (2001). Revisiting academics’ beliefs about teaching and learning. Higher Education, 41, 299-325.

Singleton, N. (2014). Curriculum orientations of K-12 teachers in virtual settings. Paper presented at the 4th Annual İnternational Conference on Education & E-Learning, Bangkok, Thailand.

Sönmez, V. (2009). Eğitim felsefesi. (9. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Sönmez, V. (2012). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. (17.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Tanrıverdi, B.,& Apak, Ö. (2014). Pre-service teachers’ beliefs about curriculum orientations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 842 – 848

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37.

Thompson, A. G. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of the research In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 127-146), New York: Macmillian.

Ünsal, K. ve Korkmaz, F. (2017). Eğitim programı tasarımı tercihlerine yönelik öğretmen görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 275-289.

Van Driel, J. H., Bulte, A. M. W., & Verloop, N. (2008). Using the curriculum emphasis concept to invetsigate teachers’ curricular beliefs in the context of educational reform. Journal of Curriculum Studies, 40 (1), 107-122.

Yaşar, M. D. (2012). 9. Sınıf kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından algılanışı ve uygulamasına yönelik bir inceleme: Erzurum örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

136810 36110

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKULA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARIN BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ertan GÖRGÜ

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ VERİLEN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF İÇİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Arslan BAYRAM, Süleyman Davut GÖKER, Hakan Serhan SARIKAYA, Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAİMİ BİLİM ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Munise SEÇKİN KAPUCU

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ BİLGİSİNİN VE ÖĞRETİM STRATEJİLERİ BİLGİSİNİN İNCELENMESİ: CEBİR ÖRNEĞİ

M. Gözde DİDİŞ KABAR, Rabiya AMAÇ

DINA MODEL İLE GELİŞTİRİLEN BİR TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Elif Kübra DEMİR, Nizamettin KOÇ

AİLE KATILIMI ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

Emine AHMETOĞLU, İbrahim H. ACAR, Türker SEZER, Ezgi AKŞİN YAVUZ

AKADEMİSYENLERE GÖRE AKADEMİ VE AKADEMİK KÜLTÜR

Aysel TÜFEKÇİ AKCAN, Serdar MALKOÇ, Ömer KIZILTAN

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI YAKLAŞIMI TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Pınar KARAMAN, Ebru BAKAÇ

İLETİŞİMSEL YAKLAŞIMIN ONUNCU SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE SINIF İÇİ UYGULAMALARA YANSIMASI

Fulya SOĞUKSU, Berna ASLAN

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARINI GİDERMEDE HAZIRLIKLI KONUŞMALARIN ROLÜ

Serpil ÖZDEMİR