MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ

Öz Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojikalan bilgisi yeterliliklerini bazı demografik özelliklere göre belirlemektir. Araştırmada tarama modeli içerisinde yer alan ilişkiseltarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, GaziÜniversitesi (42), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (20), Uludağ Üniversitesi(34), Balıkesir Üniversitesi (19), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinin (27)Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilimdallarında öğrenim gören toplam 142 son sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır.Veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının demografik özelliklerininbelirlenmesi için gerekli olan Kişisel Bilgi Formu ile teknolojik pedagojik alan bilgilerini belirlemek amacıyla Şahin(2011) tarafından geliştirilen beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, müziköğretmeni adaylarının TPAB ve alt boyutlara ait ölçek puanları ortalamalarınagöre, öğretmen adaylarının alanbilgisi ve pedagojik alan bilgidüzeyleri incelendiğinde “iyi düzeyde”bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir.

Kaynakça

Archambault, L., Crippen, K. (2009). Examining TPACK Among K-12 Online Distance Educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (1), 71-88.

Arseven, A. D.(1993). Alan Araştırma Yöntemi, Ankara: Gül Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş. (2003) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Chai, C. S., Koh, J. H. L.&Tsai, C.-C., (2010). Facilitating Preservice Teachers' Development of Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). Educational Technology & Society, 13 (4), 63–73.

Harris, J. B.& Hofer, M. J. (2011) Technological Pedagogical Content Knowledge in action: A Descriptive Study of Secondary Teachers' Curriculum-based, Technology-Related Instructional Planning. Journal of Research on Technology in Education,43(3), 211–229.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: Nobel Yayınevi.

Koehler, M&Mishra, P. (2005). What Happens When Teachers Design Educational Technology? The Development of Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.

Koehler, M. J.&Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In AACTE Committee on Innovation & Technology (Eds.), Handbook of technological pedagogical content knowledge for educators (pp.3–29). New York, NY: Routledge.

Koehler, M.&Mishra, P. (2009) What is Technological Pedagogical Content Knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Koehler, M., Mishra, P.&Yahya, K. (2007). Tracing the Development of teacher Knowledge in a Design Seminar: Integrating Content. Pedagogy and Technology. Computers & Education, 49, 740–762.

Özçelik, H.& Kurt, A. A.(2007) İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Özyeterlikleri: Balıkesir İli Örneği. İlköğretim Online, 6(3), 441-451.

Shulman, L.S.(1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Şahin, İ. (2011). Development of Survey of Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 97-105.

Turgut, M. F. (1992). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, Ankara: Saydam Matbaası.

Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar, İlkeler Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durumu, Ankara: Evrensel Müzik Evi.

Zeidler, D. L. (2002). Dancing with Maggots and Saints: Visions for Subject Matter Knowledge, Pedagogical Knowledge, and Pedagogical Content Knowledge in Science Teacher Education Reform. Journal of Science Teacher Education,13(1), 27-42

58291 15246

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet Ali DOMBAYCI, Orhan ERCAN

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA İLE İNCELENMESİ

Damla AYDUĞ, Beyza HİMMETOĞLU, Esra TURHAN

CEDAW ÖNCESİ VE SONRASI ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FAKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa KÜKRER, İbrahim KIBRIS

ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGISI, FENE YÖNELİK İLGİ VE EBEVEYN DESTEĞİ DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA: TÜRKİYE – SİNGAPUR

Ayşe BİLİCİOĞLU, Kübra YILMAZ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOSTRES ALGILARI İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Damla ÇETİN, Tuncer BÜLBÜL

TÜRKİYE'DE ULUSAL NOTA YAYINCILIĞI VE MÜZİK KİTAPLARI: 2016 BAŞLARINDA GENEL DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Süleyman TARMAN

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Sadullah Serkan ŞEKER

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bahadır NAMDAR, Elif SALİH

FEN BİLİMLERİ 3 VE 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI İLE DERS KİTAPLARININ YER TEMELLİ EĞİTİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nihal YILDIZ YILMAZ, Gizem TABARU

ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİ AİLELERİNİN BİLSEM BİYOLOJİ PROJE ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Murat ÖZARSLAN, Gülcan ÇETİN, Osman YILDIRIM