GRUP PİYANO EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı, grup piyano eğitiminden elde edilen kişisel kazanımları, piyano becerilerini ve sosyal/kültürel kazanımları öğrenci görüşlerine dayalı olarak belirlemek ve bazı değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmaların olup olmadığını incelemektir. Araştırma tarama modeline uygun betimsel niteliktedir. Araştırmanın çalışma grubu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi grup piyano laboratuvarı ile Akdeniz Üniversitesi grup piyano laboratuvarında öğrenim gören 71 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından alan uzmanlarının görüşleri ve literatür taraması yapılarak oluşturulan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi için yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma hesaplanmış, gruplar arası farkın belirlenmesi için anova ve t testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin grup piyano eğitiminden kazandıkları kişisel kazanımlara, piyano becerilerine ve sosyal/kültürel kazanımlara ilişkin görüşlerinin “yüksek” ve “oldukça yüksek” düzeyde olduğu, cinsiyet, yaş, eğitim ve düzey değişkenine göre de anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

COMPARISON OF ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND ACCOMPANIMENT SKILLS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES

The purpose of this research is to measure the accompaniment skills of the music teacher candidates while sight reading school songs, to detect the problems and to make recommendations and to compare the data obtained with the academic achievements in the accompaniment lessons. Descriptive scanning is used in the research. The studying group of the research was formed of 30 students of 4th grade who were studying in the autumn period of the Mehmet Akif Ersoy University Education Faculty Education Department of Fine Arts Main Branch of Music Teaching. The researcher gathered data of the research with the ''observation form'' developed by consulting with the opinions of the field experts. The Cronbach Alpha of the reliability coefficient of the observation form was calculated as ,88. The analysis of the data was made with SPSS programme. Arithmetic mean, standard deviation and Spearman's alignment correlation coefficient were used in the resolution of the data. According to the results of the research, the accompaniment skills of the music teacher candidates were detected as low level. Furthermore it is detected that there is a middle-level, in a positive way, meaningful relationship between the accompaniment skills and the academic success in their accompaniment lessons of the music teacher candidates.

Kaynakça

Aydınoğlu, O. (2005). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nda yer alan Eşlik (korrepetisyon) dersinin öğrenci ve öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Bilgin, S. (1998). İlköğretim okullarının 2. kademesinde müzik eğitiminde kullanılan şarkıların Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü çıkışlı müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bilgin, S. (2004). Eğitim müziğinde prozodi. 1924-2004 Musiki muallim mektebinden günümüze müzik öğretmeni yetiştirme sempozyumu (7-10 Nisan 2004), 286 Isparta.

Çevik, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının eşlik dersine bakış açıları ile derste zorlandıkları konulara ilişkin çözüm önerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 345-360.

Çevik, D. B., Güven, E. (2011). İlköğretim müzik öğretmenlerinin okul şarkılarında piyanoda eşlik yapabilme konusuna ilişkin görüşleri üzerine bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(25).

Görsev, A. (2006). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin “Piyano Eğitimi”, “Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi” ve “Eşlik (Korrepetisyon)” dersleri ile okul şarkılarına doğaçlama eşlik becerileri arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Koçak, B. (2001). Müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlardaki piyano ile eşlik faaliyetleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kutluk, Ö. (1996). Okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilme becerisinin geliştirilmesi üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Özdemir, G. (2018). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyano İle Eşlikleme Becerileri Üzerine Sistematik Derleme Çalışması. Pamukkale University Journal Of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30.

Özen, M. (1998). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin piyanoyu müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda kullanma becerileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Piji Küçük, D. (2014). Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 198-214.

Sönmezöz, F. (2006). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Eşlik Dersine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi. 26–28 Nisan 2006. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Tecimer Kasap, B. (2005). İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 149-154.

138403 36488

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY-MEDIATED FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION ON VOCABULARY LEARNING: A META-ANALYTIC REVIEW

Sayed Masood HAIDARI, Seda BAYSAL, Sedat KANADLI

SOSYAL AĞ SİTELERİ: ERGENLER, RİSKLER VE TEHDİTLERDEN KORUNMA STRATEJİLERİ

Filiz ELMALI

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİLGİ VE DENEYİMLERİ

İsa DEVECİ, Fatma Zehra KONUŞ

ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE OKULA YÖNELİK DEMOKRATİK ORTAM ALGILARININ BELİRLENMESİ

Halil BOLAT, Tuğba YANPAR YELKEN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ‘ETKİLİ ÖĞRETİM VE ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA’ İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Osman ASLAN, Durmuş KILIÇ

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (YEM) YAKLAŞIMI

Deniz KAYA

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN, Bayram GÖKBULUT

ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA SORUMLULUKLARININ DAĞILIMININ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Ayşen BAKİOĞLU, Ramazan Şamil TATIK

ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK TİPLERİ İLE MESLEĞE YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Taner ATMACA