FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI BOYUTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

Teknoloji okuryazarlığı teknolojiyi kullanma, yönetme, değerlendirme ve anlama yeteneğidir (ITEA, 2003). Teknoloji okuryazarı bireylerin yetiştirilebilmesi uygulanan eğitim ve öğretim programlarıyla ilişkilidir. Bu bağlamda, teknoloji eğitimine belirli bir program dâhilinde yer verilen ilköğretim fen eğitiminde, teknoloji okuryazarlığına yönelik çalışmaların programa nasıl yansıdığı önemlidir. Mevcut öğretim programlarının teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirme açısından yeterliliğine ilişkin literatürde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, 2000, 2004 ve 2013 yılları ilköğretim fen programları teknoloji okuryazarlığı boyutları açısından incelenmiştir. Analizlerde temel çatı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Teknoloji Okuryazarlığının Boyutları ve Alt boyutları Tablosu’ kullanılmıştır. Sonuçlar, teknoloji okuryazar bireyler yetiştirme bağlamında 2004 yılında geliştirilen öğretim programının, 2000 ve 2013 yıllarında geliştirilen öğretim programlarından daha iyi durumda olduğunu ortaya koymuştur

Technology Literacy In Turkey A Longitudinal Study Which is Examined Science Programs

...

Kaynakça

Aydın, F. (2009). Teknolojinin doğasına yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin ve kavramlarının gelişimi ve öğretimde ikilemlerin etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bybee, R. W. (2000). Achieving technological literacy: A national imperative. The technology teacher, 60(1), 23–28.

Canbazoğlu, S. (2008). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Erdoğan, M., Kostova, Z., & Marcinkowski, T. (2009). Components of environmental literacy in elementary science education curriculum in Bulgaria and Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education,5(1), 15- 26.

Erdoğan, M., Marcinkowski, T., & Ok, A. (2009).Content analysis of selected features of K – 8 environmental education research studies in Turkey, 1997-2007. Environmental Education Research, 15(5), 525-548.

Erdoğan, M.,Coşkun, E. & Uşak, M. (2011). Developing children’s environmental literacy through literature: An analysis of 100 basic literary works, Eğitim Araştırmaları - Eurasian Journal of Educational Research, 42, 45-62.

Internatıonal Technology Educatıon Assocıatıon and Technology for all Amerıcans (2000). Standard for technological literacy. Reston, VA: International Technology Education Association.

Internatıonal Technology Educatıon Assocıatıon (2003). Advancing excellence in technological literacy:Student assessment, Professional development, and program standards. Reston, VA: Author.

Internatıonal Socıety for Technology in Educatıon (2000). National educational technology standards for students: Connecting curriculum and technology. Eugene, Oregon.

ISTE.NETS (2007) (International Society for Technology in Education). iste@iste.org, www.iste.org.

Jones, A. (1997). Recent research in learning technological concepts and processes International Journal of Technology and Design Education, 7(1–2), 83–96.

Jones, A. (2001). Theme issue: Developing research in technology education. Research in Science Education,31(1), 3–14.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB ) (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar) öğretim programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı.Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). İlköğretim fen bilimleri dersi (3,4,5, 6, 7 ve 8. sınıflar )öğretim programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

NAE and NRC (National Academy of Engineering and Natıonal Research Council) (2006). Techtally: Approaches to assessing technological literacy. Washington, D.C.: National Academy Press.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. London: SAGE Publication.

Rose, L. & Dugger, W. (2003).What Americans Think About Technology.

Stein, S. J., Docherty, M. & Hannam, R. (2003). Making the processes of designing explicit with in an information technology environment. International Journal of Technology and Design Education,13(2), 145–170.

Volk, K. S., & Dugger, W. E. (2005). East Meets West: What Americans and Hong Kong People Think about Technology. Journal of Technology Education, 17(1), 53– 68.

180496 51310

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ

Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL

İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÖĞRENME ALANINDA ZORLANDIKLARI KAVRAM VE KONULARIN BELİRLENMESİ

Zübeyde Tuba ÇAKMAK, Soner DURMUŞ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARI, BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARI VE DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ersin ŞAHİN, Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Esra TURHAN, Sally NEUMANN, Engin DİLBAZ

TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

Mehmet Can ŞAHİN, İşıl TAŞ, İrem GÜRGAH OĞUL, Emel ÇİLİNGİR, Oğuz KELEŞ

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN RESİM-İŞ ÖĞRETMEN ADAYLARINCA GELİŞTİRİLEN ÖRNEK ÖĞRETİM MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif MAMUR YILMAZ, Sema BİLİCİ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DERSHANE DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mukadder BOYDAK ÖZAN, Hakan POLAT, Seda GÜNDÜZALP, Zübeyde YARAŞ

MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜ: BİR DURUM ANALİZİ

Binali TUNÇ, Sevgi YILDIZ, Abdullah DOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Fatma KESİK, Esergül BALCI