FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarınınelektriksel direnç kavramı hakkındaki ön bilgilerini incelemektir. Bu çalışmabir devlet üniversitesinde 2014-2015 akademik yılı bahar döneminde 74 fenbilimleri öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak üçaçık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış bir test kullanılmıştır. Çalışmadanelde edilen veriler üzerinde içerik analizi gerçekleştirilmiştir. İçerikanalizinin sonucunda, öğretmen adaylarının, direncin akıma karşı “bir şey”olduğu ve direncin potansiyel fark ve akım ile tanımlanabileceği görüşüne sahipoldukları baskın olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca direncin bağlı olduğudeğişkenler ile ilgili olarak direncin devre elemanlarına, iletkenözelliklerine, potansiyel farka ve akıma bağlı olduğu görüşleri ortaya çıkmıştır.Genel sonuca bakıldığında, öğretmen adaylarının elektriksel direnç kavramıhakkında önbilgilerinin çoğunlukla hatalar içerdiği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Angell, C., Guttersrud, O., Henriksen, E. K., & Isnes, A. (2004). Physics: Frightful, but fun. Pupils’ and teachers’ views of physics and physics teaching. Science Education, 88(5), 683–706.

Aykutlu, I., & Sen, A. (2012). Üç Aşamalı Test, Kavram Haritasi ve Analoji Kullanılarak Lise Ögrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Egitim ve Bilim, 37(166), 275–288.

Aykutlu, I., & Şen, A. (2011). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde ve Giderilmesinde Analojilerin Kullanılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 221–250.

Block, J. (1982). Assimilation, Accommodation, and the Dynamics of Personality Development. Child Development, 53(2), 281.

Caillot, M., & Nguyen-Xuan, A. (1995). Adults’ Understanding of Electricity. In M. Caillot (Ed.), Learning Electricity and Electronics with Advanced Educational Technology (NATO ASI S, pp. 131–146). Berlin, Heidelberg: Springer.

Çepni, S., & Keleş, E. (2006). Turkish Students’ Conceptions about the Simple Electric Circuits. International Journal of Science and Mathematics Education, 4(2), 269–291.

Çıldır, I., & Şen, A. İ. (2006). Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının kavram haritalarıyla belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(30), 92–101.

Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. (M. Bütün & Ş. B. Demir, Eds.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Duit, R., & von Rhöneck, C. (1998). Learning and understanding key concepts of electricity. In A. Tiberghien, E. Jossem, & J. Barojas (Eds.), Connecting Research in Physics Education. Boise, Ohio: ICPE-International Commission on Physics Education, ICPE Books.

Enghag, M., & Niedderer, H. (2005). Physics learning with exploratory talks during a miniproject-a case study of four girls working with electric circuits. Journal of Baltic Science Education, 4(1), 5–11.

Erbaş, K. (2016). Ortaöğretim Fizik 10 Ders Kitabı. Ankara: Tuna Matbaacılık.

Fer, S. (2011). Öğretim Tasarımı (2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gaigher, E., & Kriek, J. (2007). Investigation of pre-service teacher’s understanding of Ohm’s Law. In I. Mutimucuio & M. Cherinda (Eds.), Proceedings of the 15th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (pp. 377–384). Maputo.

Giancoli, D. C. (1998). Physics (5th editio). New Jersey: Prentice Halls.

Gündüz, G. (2016). Ortaokul Fen Bilimleri 7 Ders Kitabı. Ankara: Sonuç Yayınları.

Johnstone, A. H., & Mughol, A. R. (1978). The concept of electrical resistance. Physics Education, 13(1), 46.

Kipnis, N. (2009). A Law of Physics in the Classroom: The Case of Ohm’s Law. Science & Education, 18(3–4), 349–382.

Lee, Y., & Law, N. (2001). Explorations in promoting conceptual change in electrical concepts via ontological category shift. International Journal of Science Education, 23(2), 111–149.

Lin, J., & Chiu, M. H. (2007). Exploring the Characteristics and Diverse Sources of Students’ Mental Models of Acids and Bases. International Journal of Science Education, 29(6), 771–803.

McDermott, L., & Shaffer, P. (1992). Research as a guide for curriculum development: An example from introductory electricity. Part I: Investigation of student understanding. American Journal of Physics, 60(11), 994–1003.

McIldowie, E. (1998a). Some thoughts on law and order. Physics Education, 33(1), 35–37.

McIldowie, E. (1998b). Teaching voltage-current relationships without Ohm’s law. Physics Education, 33(5), 292–295.

MEB. (2017). Fen Bilimleri Dersi (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma. (S. Turan, Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Miles, M., & Huberman, A. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Washington DC: Brookings.

O’Sullivan, C. T. (1980). Ohm’s law and the definitoun of resistance. Physics Education, 15(4), 237–239.

Oon, P.-T., & Subramaniam, R. (2011). On the Declining Interest in Physics among Students—From the perspective of teachers. International Journal of Science Education, 33(5), 727–746.

Ornek, F., Robinson, W. R., & Haugan, M. P. (2008). What makes physics difficult? 1*. International Journal of Environmental & Science Education, 3(1), 30–34.

Pardhan, H., & Bano, Y. (2001). Science teachers’ alternate conceptions about direct-currents. International Journal of Science Education, 23(3), 301–318.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Eds.). Ankara: Pegem Akademi.

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211–227.

Reigeluth, C., & Carr-Chellman, A. (2009). Instructional-design theories and models (volume II). New York: Taylor and Francis.

Senemoğlu, N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (20. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Sert-Çıbık, A. (2011). Elektrik akımı konusunda yanlış kavramalar ve bunların giderilmesinde anolojilerle desteklenmiş proje tabanlı öğrenme yönteminin etkisi. Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış doktora tezi.

Serway, R. ., & Beichner, R. J. (2002). Fen ve Mühendislik için Fizik 2 (5. baskıda). Ankara: Palme Yayıncılık.

Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14.

Simons, P. R. . (1999). Transfer of learning: paradoxes for learners. International Journal of Educational Research, 31(7), 577–589.

Stepans, J. (2006). Targeting students’ science misconceptions: Physical science concepts using the conceptual change model. Florida: Showboard Inc.

TDK. (2017). Güncel Türkçe Sözlük.

Üstünlüoğlu, E. (2007). Beyin Temelli Öğretime Eleştirel Bir Yaklaşım, 7(2), 467–476.

Viard, J., & Khantine-Langlois, F. (2001). The Concept of Electrical Resistance: How Cassirer’s Philosophy, and the Early Developments of Electric Circuit Theory, Allow a Better Understanding of Students’ Learning Difficulties. Science and Education, 10(3), 267–286.

Yıldırım, A., Güneri, O., & Sümer, Z. H. (2002). Development and Learning. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

135699 35777

Arşiv