DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK PROGRAMININ BENİMSEDİĞİ DURUM BELİRLEME ANLAYIŞININ DERS KİTAPLARINA YANSIMALARI

Bu araştırmanın temel amacı yenilenen dokuzuncu sınıf matematik programının değerlendirme ögesinin benimsediği durum belirleme anlayışının ilgili yayınevleri tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen ders kitaplarına ne derece yansıdığını belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde doküman analizi temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Ele alınan matematik programıyla ilişkili analizler, programın değerlendirme ögesinin benimsediği durum belirleme anlayışının “durum belirleme tekniklerindeki çeşitlilik”, “durum belirleme uygulamaları ve süreç değerlendirmede süreklilik” ve “durum belirleme çalışmalarından elde edilen sonuçların çok amaçlı kullanımı” na odaklandığını göstermiştir. Ders kitapları üzerinde yapılan analizler neticesinde ulaşılan bulgular şunlardır. Program tarafından benimsenen “durum belirleme tekniklerindeki çeşitlilik” anlayışı ilgili ders kitaplarına yeterince yansıtılamamıştır. “Durum belirleme uygulamaları ve değerlendirme sürecinde süreklilik” anlayışı, çeşitlilik anlayışına oranla, ders kitaplarına daha fazla yansıtılmıştır. “Durum belirleme çalışmalarından elde edilen sonuçların çok amaçlı kullanımı” anlayışı, ders kitaplarında kullanıldığı tespit edilen tekniklerle sınırlı olmak kaydıyla, ilgili ders kitaplarına yeterince yansıtılmıştır

Reflections of the Understanding of Assessment Adopted in the Ninth Grade Mathematics Curriculum in Textbooks

...

Kaynakça

Baki, A. & Gökçek, T. (2005). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerindeki ilköğretim matematik (1–5) program geliştirme çalışmalarının karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 5 (2), 557-588.

Bahar, M., Nartgün, Z., Taşdere, A. (2010). Altıncı sınıf fen ve teknoloji ders Kitaplarına yansıyan ölçme değerlendirme anlayışının yeni öğretim programı ışığında değerlendirilmesi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 16-18 Eylül. KKTC.

Bahar, M., Nartgün, Z., Taşdere, A. (2011). Fen ve teknoloji öğretim programında ölçme ve değerlendirmeye ilişkin benimsenen yeni anlayışların ders kitaplarına yansımaları. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 5-8 Ekim. Eskişehir, TURKEY.

Bal, A. P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 53-68.

Bolat Soycan, S. (2006). 2005 yılı ilköğretim beşinci sınıf matematik programının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çakır, A. (2006). İlköğretim matematik ders kitaplarıyla ilgili öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Instructional Intranet (2008). Ideas For Tasks. Retrieved June 10, 2008 from http://www.intranet.cps.k12.il.us/assessments/Ideas_and_Rubrics/Assessmen t_Tasks/Ideas_Tasks/ideas_tasks.html

Kozma, R.B. (2008). ICT and Educational Reform in Developed and Developing Countries. Retrieved July 18, 2008 from http://web.udges/tiec/orals/c.17.pdf

MEB. (2005). Matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2008). Sınıf geçme yönetmeliği. Retrieved July 06, 2008 from http://okulweb.meb.gov.tr/34/13/364942/sinifgecme.html

Nartgün, Z. (2008). “Reflections of the understanding of assessment adopted 4th and 5th grade science and technology curriculum in textbooks”. Essays in Education. Special edition: Science and science education in Turkey, 76-89, published by department of education at the University of South Caroline Aiken.

NCREL (2008). Critical Issue: Rethinking Assessment and Its’ Role in Supporting Educational Reform. Retrieved July 12, 2008 from http://www.ncrel.org

Paulson, F.L., Paulson, P.R., Meyer, C.A. (1991). What makes a portfolio a portfolio?. Educational Leadership, 48(5), 60-63.

Pgcps (2008). What are some different types of portfolios. Retrieved May 22, 2008 from http://www.pgcps.pg.k12.md.us/~elc/portfolio2.html

138412 36490

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARI, BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARI VE DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ersin ŞAHİN, Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÖĞRENME ALANINDA ZORLANDIKLARI KAVRAM VE KONULARIN BELİRLENMESİ

Zübeyde Tuba ÇAKMAK, Soner DURMUŞ

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN RESİM-İŞ ÖĞRETMEN ADAYLARINCA GELİŞTİRİLEN ÖRNEK ÖĞRETİM MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif MAMUR YILMAZ, Sema BİLİCİ

Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Esra TURHAN, Sally NEUMANN, Engin DİLBAZ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FENE VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Müslüm CAN, Çiğdem ŞAHİN

MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜ: BİR DURUM ANALİZİ

Binali TUNÇ, Sevgi YILDIZ, Abdullah DOĞAN

TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

Mehmet Can ŞAHİN, İşıl TAŞ, İrem GÜRGAH OĞUL, Emel ÇİLİNGİR, Oğuz KELEŞ

Ergenlerin Okula Yönelik Öfke Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Arzu ÖZYÜREK, İsa ÖZKAN

Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ