ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

Öz Bu araştırma; Türkiye’de yayınlanan çocuk dergilerinin ne tür içeriklere sahip olduğunu ve bu içeriklerin derslerle ilişkilendirilebilirliğini tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’de çıkan 34 farklı çocuk dergisi incelenmiştir. Dergilerin Ocak-Haziran 2018 ayları arasında çıkan herhangi bir sayısı temin edilerek, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler kodlanarak tema ve alt temalar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; dergi içeriklerinin büyük bir bölümünün farklı yazı türlerine ait metinlerden oluştuğu, dergilerde zekâ oyunları, etkinlikler, okuyucu köşesi, afiş ve poster gibi farklı türde bölümlerin yer aldığı, bu içeriklerin Türkçe, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi dersi ve seçmeli derslerle ilişkilendirilebileceği görülmüştür.

Kaynakça

Alabaş, Ramazan (2018). Çocuk Haftası Dergisi ve Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 26(5): 1765-1784.

Alpay, Meral (1999). Türkiye’de Çocuk Yayınları. 2.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (haz. Bekir Onur). 6-8 Kasım 1998. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 91-94.

Balcı, Ahmet (2003). Bir okuma materyali olarak çocuk dergileri ve Çocuklara Rehber. Türklük Bilimi Araştırmaları 13(13): 319-349.

Balcı, Ahmet (2014). Çocuklara Kıraat Dergisi. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (68): 25-42.

Bayram, Yavuz (2005). Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz (1869-1870). Hece-Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı 10(104-105): 484-500.

Ciravoğlu, Öner (1997). Çocuk Edebiyat. İstanbul: Esin Yayınevi.

Dedeoğlu, Hakan-Şahin, Ali E. vd. (2011). Çocuk Dergileri Üzerine Bir İçerik Analizi: Bilim Çocuk ve National Geographic Kids. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 9: 27-38.

Demirel, Şener-Uludağ, Mehmet vd. (2010). Edebî metinlerle çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.

Dinçer, Hasan (2008). II Dünya Savaş Yıllarında Türkiye’de Bir Dergi: Yurt ve Dünya. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 11(42).

Ercan, Aliye Nur-Akpınar, Şerife (2014). Eski harfli bir çocuk gazetesi: Sadâkat/Etfâl. Türklük Bilimi Araştırmaları (36): 109-130.

Gelişli, Yücel. (2008). Türkiye’de Yayımlanan Çocuk Dergilerinin Eğitim Görüşlerinin İncelenmesi. Türk Halkları Edebiyatı II. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi 1. Kitap, 13-15 Kasım 2008. Bakü: Kafkas Üniversitesi. 567-573.

Gelişli, Yücel (2013). Çocuk dergilerinde millî kimlik ile ilgili değerlerin sunuluşu. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 32: 82-96.

Gönen, Mübeccel-Kumru, Mehmet, vd. (2011). Resimli Çocuk Kitaplarında ve Çocuk Dergi¬lerinde Yer Alan Etkinliklerin Yaratıcılık Boyutunun İncelenmesi. 3.Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (haz. Sedat Sever). 05- 07 Ekim 2011. Ankara: ÇOGEM Yayınları. 545-554.

Kansu-Yetkiner, Neslihan-Duman, Derya, Yavuz Yasemin ve Avşaroğlu Merve (2018). Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Çocuk Edebiyatındaki Çevre Odaklı Kültürel Sözcüklerin Çevirisine Niceliksel Bir Yaklaşım. Dilbilim Araştırmaları Dergisi 29(2): 57-82.

Kaptan, Ata Yakup-Sürmeli, Kaptan (2011). Çocuk Dergilerinde Karşılaşılan Tipografi Sorunları ve Çözüm Önerileri. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi 1(2): 183-197.

Karayazı, Nurgül (2017). Cumhuriyet Dönemi Çeviri Çocuk Masallarında Kültürel Değişim (Eski Harfli Çocuk Yıldızı Dergisi Örneği). Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 6(5).

Kavcar, Cahit (1999). 75 Yılda Türk Şiiri. 2.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (haz. Bekir Onur). 6-8 Kasım 1998. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 229-236.

Kücet, E. (2008). Mizah ve Çocuk. Türk Halkları Edebiyatı II. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi 2. Kitap, 13-15 Kasım 2008. Bakü: Kafkas Üniversitesi. 645-646.

Küçük, Sena (2010). İlk Türkçe Çocuk Dergileri ve (Çocuklara Mahsus Gazete). Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)/Selçuk University Journal of Faculty of Letters (24): 221-257.

Oğuzkan, Ferhan (2000). Çocuk Edebiyatı (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Sarıcı Bulut, Safiye-Sarıkaya, Makbule (2018). Bizim Mecmua’da Akıl Oyunları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7(1): 568-591.

Sarıkaya, Makbule (2018). Selim Sırrı Bey’in (Tarcan) Sıhhi Çocuk Oyunları. Atatürk Dergisi 7(1): 63-93.

Sürmeli, Kader-Kaptan, Ali Yakup (2011). Çocuk dergilerinin grafik tasarımı. 3.Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (haz. Sedat Sever). 05- 07 Ekim 2011. Ankara: ÇOGEM Yayınları. 577-584.

Şahin, Seçil-Merve, Beştaş (2011). Dil Eğitiminde Çocuk Dergilerinin Yeri: Atasözleri ve Deyimler. 3.Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (haz. Sedat Sever). 05- 07 Ekim 2011. Ankara: ÇOGEM Yayınları. 499-508.

Şimşek, Hüseyin. (2001). XIX. Yüzyıl Çocuk Dergi¬ciliği ve Eğitsel İşlevleri Üzerine, Milli Eğitim Dergisi 151: 1-9.

Şimşek, Hüseyin (2002). Tanzimat ve Mutlakiyet Dönemi Çocuk Dergilerinin Eğitim Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Gürel, Zeki, Temizyürek, Fahri ve ŞAHBAZ, N. Kemal vd. (2007). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü Basımevi.

Yalçın, Alemdar-Aytaş, Gıyaseddin (2003). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yıldız, Zafer (2012). Diyanet Çocuk Dergisinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15: 367-390.

Uzuner Yurt, Serap (2011). Çocuk Yayınları. Kuramdan uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ed. Şimşek Tacettin. Grafiker Yayınları: Ankara. 67-76.

Yalçın, Alemdar-Aytaş, Gıyaseddin (2003). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yıldız, Zafer (2012). Diyanet Çocuk Dergisinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15: 367-390.

Uzuner Yurt, Serap (2011). Çocuk Yayınları. Kuramdan uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ed. Şimşek Tacettin. Grafiker Yayınları: Ankara. 67-76.

147291 38650

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖRTÜK SINIF ANALİZİNİN FARKLI PUANLAMA DURUMLARINDA İNCELENMESİ

Hüseyin SELVİ, Didem DERİCİ YILDIRIM

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE DESTEKLENMİŞ VİDEOLARLA ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI, BİLİŞSEL YÜK VE MOTİVASYONA ETKİSİ

Murat ÇOBAN

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Songül TÜMKAYA, Hakan ULUM

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Muhammet Faysal AKIN, Aziz İLHAN

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TEKNOLOJİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMLARI

Melike ÖZYURT, Merve BADUR

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE GENEL SİNİZMİN ARACI ROLÜ

Sefa CEYHAN, Hüseyin ÇİÇEK

İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAZILI METİNLERİNDE KULLANDIKLARI SÖZCÜKSEL EŞDİZİMLİLİKLERDE OLUMSUZ DİL AKTARIMININ İNCELENMESİ

Kutay UZUN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nihal GÜNDOĞAN, Durmuş ASLAN

SURİYELİ MÜLTECİLERİN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI İLLERDE TÜRKÇE ÖĞRENME SÜREÇLERİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Emrah BOYLU, Pınar IŞIK