BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI VE PERFORMANSLARINA ETKİLERİ (SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ)

Öz Bu araştırma eğitimin etkili, verimli ve vazgeçilmez bir parçası olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorunları ve bu sorunların öğretmen performansı üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öncelikle eğitim, beden eğitimi ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin görevleri ile ilgili teorik kaynak taraması yapılmış ve daha sonra Sakarya ilinde 2006–2007 eğitim öğretim yılında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerine uygulanan anketten elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir. Uygulanan anket kişisel bilgiler ve sorunlara katılma ile etkilenme derecelerini belirleyen iki bölümden oluşmuştur. Ankete toplam 127 beden eğitimi ve spor öğretmeni doğru ve değerlendirilebilir cevap vermiştir. Yapılan istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Analizler sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorunlara katılma algılarında cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki sorunlar, tesis ve ders kaynakları, okul ve aile ile ilgili sorunlarına katılma düzeylerinde anlamlılık görülmüş ve performanslarının etkilendiği belirlenmiştir.

Kaynakça

Aracı, H. (2004). Öğretmenler ve öğrenciler için okullarda beden eğitimi (5. Baskı). Ankara: Nobel Basımevi.

Aytekin, H. (2002). İlkokullarda yönetim süreçlerinin işbirliği. Lefkoşe: KKTC MEB Yayınları.

Bozdemir, R., Çimen, Z., Kaya, M. ve Demir, O. (2015). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersinde karşılaştıkları problemler (Tokat ili örneği). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (5), 221-234.

Çelik, A. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin okul içi ve okul dışı faaliyetlerde karşılaştıkları sorunların incelenmesi (Trabzon ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çınar, H. (2011). Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin ders dışı egzersiz çalışmalarında karşılaştıkları sorunların incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Demir, K. ve Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (1), (107-126).

Demirhan, G., Bulca, Y., Saçlı, F. ve Kangalgil, M. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 57-68.

Ekinci, A. (2010). Opinions of principals and teachers working in primary schools about their vocational problems. Elementary Education Online, 9 (2), (734-748).

Eraslan, M. ve Hacıcaferoğlu, B. (2015). Türkiye’de beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde ve meslek yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi 2 (3), 1-11.

Gençer, G. (2002). İlköğretimdeki ve ortaöğretimdeki öğretmenlerin spora katılımcılık düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Göktaş, Z., Özmaden, M. ve Yetim, A. A. (2011). Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunlar (Balıkesir ili uygulaması). Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (1), 112-118.

Hoşkilimci, A. (2011). Kamu ve özel okullarda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların araştırılması (Sarıyer ilçesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kuzey, M. (2002). Sınıf öğretmenlerinin bazı sorunları ve bazı çözüm önerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

Milli Eğitim Bakanlığı (2000). Beden eğitimi öğretmenlerinin ders içi ve ders dışı çalışmaları rehberi. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.

Oğul, E. O. (2010). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki açıdan karşılaştığı sorunlar (Balıkesir il örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öztürk, F. (1998). Toplumsal boyutlarıyla spor. Ankara: Bağırgan Yayınevi.

Taymaz, H. (2011). Devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki sorunlarının araştırılması (Antalya il örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Türk Eğitim Derneği (1988). Beden eğitimi ve sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Ulucan, H., Türkçapar, Ü. ve Cihan, B. B. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların incelenmesi (Kırşehir ili uygulaması). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 265-277.

Ulukan, H. (2012). İletişim becerilerinin takım ve bireysel sporculara olan etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, K.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

139778 37220

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK

2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE FEN TEKNOLOJİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK (STEM) ENTEGRASYONU

Mehmet BAHAR, Dündar YENER, Mustafa YILMAZ, Hayrettin EMEN, Fatma GÜRER

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Sedef ÇELİK, Ümit KUL, Selcen ÇALIK UZUN

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

Münevver BAŞMAN, Müge ULUMAN, Emine Burcu TUNÇ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AİBU İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Ayhan ÖZ, Seyid SANCAK

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA PROGRAMLARININ İŞİTME KAYBININ TANI, CİHAZLANMA VE EĞİTİME BAŞLAMA YAŞINA ETKİSİ

Zerrin TURAN

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN DÖNÜTLERİNİN BİÇİMLENDİRMEYE YÖNELİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

Naci BAYRAK, Salih DOĞAN

MATEMATİK TARİHİNİN ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ

Nazan MERSİN, Soner DURMUŞ

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Mahmut ÇİTİL, Tamer KARAKOÇ, Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR

Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN