ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAV SORULARININ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Bu çalışma, altıncı sınıf fen bilimleri dersi yazılı sınav sorularının yeniden yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasından yararlanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İç Anadolu bölgesinde yer alan küçük ölçekli bir ilin merkezinde görev yapan 13 fen bilimleri öğretmeni tarafından altıncı sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler için hazırlanmış olan toplam 26 adet sınav kağıdı oluşturmaktadır. Birinci yazılı sınavında 278, ikinci yazlı sınavında 265 olmak üzere toplam 543 sınav sorusu incelenmiş olup, yeniden yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analiz edilmiştir. Araştırma verileri betimsel istatistiklerden faydalanarak hesaplanmış olup, elde edilen veriler tablo ve grafiklere aktarılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yazılı sorularının çoğunun yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreç boyutu olan hatırlama ve anlama seviyesinde, bilgi boyutunda ise soruların çoğunlukla olgusal bilgi düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Sorulan soruların genel anlamda çoktan seçmeli sınavlardan oluştuğu görülmektedir. Yazılı kağıtlarında öğrencilerin üst düzey becerilerini ortaya çıkaran açık uçlu soruların yetersizliği dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin sıklıkla boşluk doldurma, eşleştirme ve doğru yanlış tipi sorulara sınavlarında yer verdikleri görülmüştür. 

Kaynakça

Akçay, B., Akçay H. ve Kahramanoğlu E. (2017). Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının bloom taksonomisine göre incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 521-549.

Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation and the improvement of education. Studies in Education Evaluation. 31, 102-113.

Anderson, L. W. ve Krathwohl, D.R. (Eds.). (2001). Taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Ayvacı, H. Ş. ve Şahin, Ç. (2009). Fen bilgisi öğretmenlerinin ders sürecinde ve yazılı sınavlarda sordukları soruların bilişsel seviyelerinin karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 441-455.

Ayvacı, H.Ş. ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(1), 13-25.

Başbay, M. (2007). Yenilenmiş taksonomiye göre düzenlenmiş öğretim tasarımı dersinde projeye dayalı öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 8(1), 65-88.

Baysen, E. (2006). Öğretmenlerin sınıfta sordukları sorular ile öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevapların düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 21-28.

Çakıcı, Y., Ürek, H. ve Dinçer, E.O. (2012). İlköğretim öğrencilerin soru oluşturma becerilerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 43-68.

Cangüven, H. D., Öz, O., Binzet, G. ve Avcı, G. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı 2017 fen bilimleri taslak programının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. International Journal of Eurasion Education and Culture, 2, 62-80.

Çepni, S. (2014). Bilim, fen, teknoloji kavramlarının eğitim programlarına yansımaları. S. Çepni (Ed). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, 11. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

Çepni, S., Ayvacı, H.Ş. ve Keleş, E. (2001). Okullarda ve lise giriş sınavlarında sorulan fen bilgisi sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Çepni, S., Bacanak, A., Özsevgeç, T. ve Gökdere, M. (2001). LGS sorularının ve fen bilgisi öğretmenlerinin sordukları soruların formal operasyon dönem özellikleriyle ilişkilendirilmesi. Yeni Binyılın Başında Türkiye’ de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 28-33

Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.

Hanna, W. (2007). The new Bloom’s taxonomy: ımplications for music education. Arts Education Policy Review, 108(49), 7-16.

Karamustafaoğlu, S., Sevim, S., Karamustafaoğlu, O. ve Çepni, S. (2003). Analysis of turkish high-school chemistry-examination questions according to Bloom’s taxonomy. Chemistry Education: Research and Practice, 4(1), 25-30

Keskin, M.Ö. ve Aydın, S. (2011). Seviye belirleme sınavı 6. sınıf fen ve teknoloji testinde çıkan biyoloji sorularının revize edilmiş taksonomiye göre incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 727-742.

Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: an overview. Theory Into Practice, 41(4), 212–218.

Lord, T. B. ve Baviskar, S. (2007). Moving students from information recitation to information understanding: exploiting Bloom’s taxonomy creating science questions. Journal of College Science Teaching, 36(5), 40- 44.

Miles, M, B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Pickard, M. J. (2007). The new Bloom’s taxonomy: An Overview for family and consumersciences. Journal of Family and Consumer Sciences Education, 25(1), 45-55

Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi.

Şahinel, S. (2002). Eleştirel düşünme. Ankara: Pegem Akademi.

Tanık, N. ve Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi 4(4),235-246

Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(2), 113-118.

Yolcu, H.H. (2019). İlkokul öğretim programı 3 ve 4. sınıf fen bilimleri dersi kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisi açısından analizi ve değerlendirilmesi. Elementary Education Online. 18(1), 253-262.

Zorluoğlu, S. L, Şahintürk, A. ve Bağrıyanık, K. E. (2017). 2013 yılı fen bilimleri öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-15.

137929 36256

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Salih GÜLEN

ORTAOKUL DÜZEYİNDE GÜNEŞ, DÜNYA ve AY MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ümüt Reşit YILMAZ, Cezmi ÜNAL

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nihal GÜNDOĞAN, Durmuş ASLAN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BAŞARI AMAÇ ORYANTASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Aycan BULDUR, Fatma ALİSİNANOĞLU

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Bahri AYDIN, Melike GÜNBEY, Eray KARA

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Eda YALÇIN İNCİK

ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

OKULLARIN BÜROKRATİK YAPISININ ÖĞRETMEN PROFESYONELLİĞİNE ETKİSİ: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tuncer FİDAN, Adem BEYHAN

GÜÇLÜ YÖN TEMELLİ YAKLAŞIM ve DEVAM AKADEMİK BAŞARI ve YABANCI DİL ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emrullah YILMAZ, Burhan AKPINAR