AĞIR DÜZEYDE YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Öz Bu araştırmanın amacı annelerin ağır düzeyde yetersizliğe sahip çocuklarının boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Bolu ili merkez ilçedeki bir özel eğitim okuluna devam eden yaşları 6-14 arasında değişen ağır düzeyde yetersizliğe sahip çocuğu olan 18 anne katılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ağır düzeyde yetersizliği olan çocukların boş zamanlarını çoğunlukla evde yalnız ya da ailesi ile oyun oynayarak, televizyon izleyerek ve tablet gibi teknolojik aletlerle geçirdikleri görülmüştür.

Kaynakça

Aveno, A. (1987). A survey of leisure activities engaged in by adults who are severely retarded living in different residence and community types. Education and Training in Mental Retardation, 22, 121–127.

Abadan, N. (1961). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman faaliyetleri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 135, 117-133.

Badia, M., Orgaz, B.O., Verdugo, M.A., Ulla´ n, A.M. ve Martı´nez, M.M. (2011). Personal Factors and Perceived Barriers to Participation in Leisure Activities for Young and Adults with Developmental Disabilities. Research in Developmental Disabilities, 32, 2055–2063.

Braun, K.V.N., Yeargin-Allsopp, M. ve Lollar, D. (2006). Factors associated with leisure activity among young adults with developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 27, 567–583.

Browder, D. M. ve Cooper, K. J. (1994). Inclusion of older adults with mental retardation in leisure opportunities. Mental Retardation 32 (2), 91–9.

Brown, M., ve Gordon, W. (1987). Impact of impairment on activity patterns of children. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 68, 828-832.

Brown, R. I., Brown P. M. ve Bayer, M. B. (1994). A Quality of life model: new challenges arising from a six year study. Quality Of Life For Persons With Disabilities. Ed. D. Goode. Cambridge, MA: Brookline. 39-56.

Bult, M. K., Verschuren, O., Jongmans, M.J., Lindeman, E. ve Ketelaar, M. (2011). What influences participation in leisure activities of children and youth with physical disabilities? A Systematic Review. Research in Developmental Disabilities 32,1521–1529.

Buttimer J. ve Tierney E. (2005). Patterns of leisure participation among adolescents with mild intellectual disability. Journal of Intellectual Disabilities 9, 25–42.

Caldwell, L . L. ve Gilbert, A. A. (1990). Leisure, health and disability: a review and discussion. Canadian Journal of Community 9 (2), 111–22.

Cowart B. L., Saylor C. F., Dingle A. ve Mainor M. (2004). Social skills and recreational preferences of children with and without disabilities. North American Journal of Psychology, 6, 27–42.

Dattilo, J. ve Schleien, S. J. (1994). Understanding leisure services for individuals with mental retardation. Mental Retardation, 32, 53–59.

Dykens, E. M. (2014). Leisure Activities in Prader-Wlli Syndrome: Implications for Health, Cognition and Adaptive Functioning. Journal of Autism Developmental Disorders, 44, 294–302

Fidler, G. S. ve Fidler, J. W. (1978). Doing and becoming: purposeful action and self-actualization. American Journal of Occupational Therapy, 32, 305-310.

Hendry, L. B. (1983). Growing up and growing out: adolescents and leisure. Aberdeen: Aberdeen University Press.

Hochhauser, M. ve Engel-Yeger, B. (2010). Sensory processing abilities and their relation to participation in leisure activities among children with high-functioning autism spectrum disorder (HFASD). Research in Autism Spectrum Disorders 4, 746–754.

Hoge G. ve Dattilo J. (1995). Recreational participation patterns of adults with and without mental retardation. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities 30, 283–298.

Ittenbach, R. F., Bruininks, R. H., Thurlow, M. L. ve MrGrew, K. S. (1993). Community İntegration of Young adults with mental retardation: a multivariate analysis of adjustment. Research İn Developmental Disabilities, 14, 275–290.

King, G., Law, M., King, S., Rosenbaum, P., Kertoy, M. K., ve Young, N. L. (2003). A Conceptual Model of the factors affecting the recreation and leisure participation of children with disabilities. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 23, 63–90.

King, G., Lawm, M., King, S., Rosenbaum, P., Kertoy, M.K. ve Young, N. L. (2009). A Conceptual Model of the factors affecting the recreation and leisure participation of children with disabilities. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, 23(1),63-91.

King, G., Petrenchik, T.,Law, M. ve Hurley, P. (2009). The enjoyment of formal and informal recreation and leisure activities: a comparison of school‐aged children with and without physical disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 56(2),109-130.

Lyons, R. F. (1993). Meaningful activity and disability: capitalizing upon the potential of outreach recreation networks in Canada. Canadian Journal of Rehabilitation, 6(4), 256-265.

Larson, R. W. (2000). Toward a psychology of positive youth development. American Psychologist, 55(1), 170-183.

Majnemer, A. (2009). Promoting participation in leisure activities: expanding role for pediatric therapists. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 29, 1–5.

Majnemer, A., Shikako-Thomas, K., Chokron, N., Law, M., Shevell, M., Chilingaryan, G., Poulin, C. ve Rosenbaum, P. (2009). Leisure activity preferences for 6- to 12-year-old children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 52, 167–173.

McConkey, R. , Walsh, J. ve Mulcahy, M. (1984). The recreational pursuits of mentally handicapped adults. International Journal of Rehabilitation Research, 4 (4), 493–9.

McConkey, R. , Naughton, M. ve Nugent, U. (1983). Have we met? community contacts of the mentally handicapped. Mental Handicap 11, 57–9.

McManus, V., Corcoran, P. ve Perry, I. J. (2008). Participation in everyday activities and quality of life in pre-teenage children living with cerebral palsy in south west Ireland. BMC Pediatrics, 8, 50.

Parker J. G., Rubin K. H., Price J. ve Derosier M. E. (1995). Peer relationships, child development, and adjustment: a developmental psychopathology perspective. Developmental Psychopathology. Ed. D. Cicchetti ve D. J. Cohen. New Jersey: John Wiley & Sons. 96–161.

Parmenter, T. R., Cummins, R., Shaddock, A. J. ve Stancliffe, R. (1994). The View From Australia: Australian Legislation, Service Delivery, and Quality of Life. Quality of Life for Persons with Disabilities. Ed. D. Goode. Cambridge, MA: Brookline. 75-102.

Rapaport R. ve Rapaport R.N. (1974). Four themes in the sociology of leisure. The British Journal of Leisure research, 24(10,) 215-229.

Schleien, S., Green, F., ve Heyne, L. (1993). Integrated community recreation. ınstruction of students with severe disabilities. Ed. M. Snell. New York: MacMillan. 526-555.

Serafica F. C. (1990). Peer relations in children with down syndrome. Children With Down Syndrome: A Developmental Perspective. Ed. D. Cicchetti ve M. Beeghly. Cambridge University Press: New York. 369–398.

Shikako-Thomas, K., Majnemer, A., Law, M. ve Lach, L. (2009). Determinants of participation in leisure activities in children and youth with cerebral palsy: systematic review. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 28(2), 155-169.

Simpkins, S. D., Ripke, M., Huston, A. C. ve Eccles, J. S. (2005). Predicting participation and outcomes in out-of-school activities: similarities and differences across social ecologies. New Directions for Youth Development, 105,51–69.

Solish, A., Perry, A. ve Minnes, P. (2010). Participation of children with and without disabilities in social, recreational and leisure activities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities,23,226-236.

Westling, D. L., ve Fox, L. (2009). Teaching students with severe disabilities (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Williams, R. ve Dattılo, J. (1997). Effects of leisure education on self- determination, social ınteraction, and positive affect of young adults with mental retardation. Therapeutic Recreation Journal 33 (4), 244–58.

139796 37220

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Sedef ÇELİK, Ümit KUL, Selcen ÇALIK UZUN

THE EFFECTS OF CLUSTERING NEW WORDS IN SEMANTIC, THEMATIC OR UNRELATED SETS IN TEACHING VOCABULARY TO EFL LEARNERS

Mustafa SARIOĞLU, Özgür YILDIRIM

DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM

Kübra ŞENGÜL

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Zehra Saadet FIRAT, Çağlayan DİNÇER

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AİBU İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Ayhan ÖZ, Seyid SANCAK

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Mahmut ÇİTİL, Tamer KARAKOÇ, Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT

GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ceylan AYDOĞDU, Asuman ŞAHAN, K. Alparslan ERDEM

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ÇEVİK, Şenol ORAKCI, Osman AKTAN, Çetin TORAMAN, Burak AYÇİÇEK

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR

Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN

THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION

Kani ÜLGER