Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı : 1 Sayfalar 52 - 64 2020-04-01
CERRAHİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN AMELİYATHANEYE HASTA TRANSFERİ KONUSUNDAKİ KANITA DAYALI BİLGİ DÜZEYLERİ
Sibel KÖSTEKLİ,Sevim ÇELİK,Elif KARAHAN
59 261

Öz Araştırma, cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin ameliyathaneye hasta transferi ile ilgili kanıta dayalı uygulamalar hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Mart-Nisan 2018 tarihleri arasında Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bir devlet hastanesinin cerrahi birimlerinde çalışan 153 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler, kanıta dayalı rehberler doğrultusunda hazırlanan bir anket formu kullanılarak toplandı. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; betimleyici istatistiksel testler ve Pearson Ki-Kare testi kullanıldı. Çalışmada, hemşirelerin çoğunluğu ‘güvenlik kemeri kullanımı’ ile ‘ameliyathaneye teslimde verilmesi gereken bilgiler’ sorularına doğru yanıt verirken, ‘hastanın servisten çıkarılmadan önce yapılması gerekenler’, ‘cerrahi taraf işaretlemesinin değerlendirilmesi, kimlik tanılaması, cerrahi işlem ve taraf doğrulamasının yapılma zamanına’ ilişkin olarak sorulan sorulara ise hemşirelerin çoğunun yanlış yanıt verdiği tespit edildi. Bu sorulardan ‘kimlik tanılama, cerrahi işlem ve taraf doğrulaması işlemlerinin yapılma zamanı’ ve‘transfer ekibi’ ile ilgili sorulara lisans düzeyinde eğitim alan hemşireler; ‘cerrahi taraf işaretlemesi’ ile ‘güvenlik kemeri kullanımına’ ilişkin sorulara ise 6 yıl ve üzeri sürede çalışan hemşireler daha yüksek oranda doğru yanıt vermişlerdir (p<0,05). Araştırma, cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin ameliyathaneye hasta transferi konusunda sahip oldukları bilgi düzeylerinin istendik seviyede olmadığını ve bazı değişkenlere göre verilen cevaplar karşılaştırıldığında; hemşirelerin eğitim durumu ile çalışma yılları gibi değişkenlerin bilgi durumlarını anlamlı şekilde etkilediğini gösterdi. Bu sonuçlara göre; hemşirelere ameliyathaneye hasta transferi ile ilgili güncel kılavuzlar ışığında bilgi güncellemeleri yapılmalı, hemşireler değişen bilgilerden hızlıca haberdar edilmeli, hizmet içi eğitimlerde ve lisans eğitiminde bu konuya yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Ameliyathane, Hasta Güvenliği, Transfer, Hemşire
Agarwal, H.S., Saville, B.S., Slayton, J.M., Donahue, B.S., Daves, S., Christian, KG, Bichell, D.P., Harris, Z.L. (2012). Standardized post-operative handover process improves outcomes in intensive care unit: a model for operational sustainability and improved team performance. Critical Care Medicine, 40 (7), 2109-15.
Birincil Dil tr
Konular Cerrahi, Hemşirelik
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2020
Bölüm Orjinal Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-9392-2423Yazar: Sibel KÖSTEKLİ (Sorumlu Yazar)Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey Yazar: Sevim ÇELİK Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Yazar: Elif KARAHAN Kurum: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2020


Makalenin Yazarları
Sibel KÖSTEKLİ
Sevim ÇELİK
Elif KARAHAN